• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức

 

Công văn 1000/UBDT-TCCB năm 2018 thực hiện Quyết định 771/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Công văn 1000/UBDT-TCCB
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1000/UBDT-TCCB
V/v thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Vụ Tổ chức cán bộ;
- Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Học viện Dân tộc.

Để tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025";

Sau khi xem xét đề nghị của Học viện Dân tộc tại Tờ trình số 44/TTr-HVDT ngày 26/7/2018 và đề nghị của Vụ Tổ chức cán bộ tại Tờ trình số 314/TTr-TCCB ngày 31/7/2018 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc giao nhiệm vụ như sau:

1. V Tổ chức cán bộ

- Tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban trong việc phối hợp với Bộ Nội vụ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các Bộ, ngành liên quan và y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc xác định cụ thể các nhóm đối tượng thực hiện bồi dưỡng;

- Chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị chức năng của Bộ Nội vụ tham mưu cho Lãnh đạo y ban trình cấp có thẩm quyền quyết định đưa tiêu chí kết quả bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc thiểu số là một trong các tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm;

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra Học viện Dân tộc, các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan trong việc thực hiện Đề án, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả của Đề án.

2. Hc viện Dân tộc

- Xây dựng kế hoạch của y ban Dân tộc về việc triển khai thực hiện Đề án;

- Tham mưu xây dựng văn bản của y ban Dân tộc hướng dẫn các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án;

- Thực hiện việc xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu, tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc trình lãnh đạo y ban Dân tộc phê duyệt, để triển khai;

- Chủ trì, phối hp với các Vụ, đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, ngành liên quan tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số;

- Lập kế hoạch, dự toán kinh phí triển khai các nội dung Đ án theo thẩm quyền báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban xem xét, phê duyệt;

- Tham mưu công tác tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết và tổng hợp báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban phân công.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Học viện Dân tộc, Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định kế hoạch, dự toán kinh phí triển khai các nội dung Đề án theo thẩm quyền báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban xem xét, quyết định.

4. Các Vụ, đơn vị và có liên quan: Triển khai thực hiện Đề án theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc yêu cầu các Vụ, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, nếu có khó khăn, vướng mắc phải lập thành văn bản kịp thời báo cáo lãnh đạo y ban để chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo y ban;
- Các Vụ, đơn vị thuộc UBDT (để th/h);
-
Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, TCCB (2b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1000/UBDT-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành: 29/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1000/UBDT-TCCB

103

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
427383