• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lưu trữ


 

Công văn 1000/VTLTNN-NVTW năm 2015 hướng dẫn trình bày chức vụ của người ký tên văn bản hành chính do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành

Tải về Công văn 1000/VTLTNN-NVTW
Bản Tiếng Việt

BNỘI VỤ
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ
NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1000/VTLTNN-NVTW
V/v hướng dẫn trình bày chức vụ của người ký tên văn bản hành chính

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trả lời Công văn s13646/BTC-VP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc đề nghị hướng dẫn chi tiết trình bày thể thức văn bản, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước có ý kiến như sau:

Điểm b Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn ththức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính quy định chức vụ của người ký văn bản:

“Chức vụ ghi trên văn bản là chức vụ lãnh đạo chính thức của người ký văn bản trong cơ quan, tổ chức; chỉ ghi chức vụ như Bộ trưởng (Bộ trưởng, Chủ nhiệm), Thứ trưởng, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Giám đốc, Phó Giám đốc, Q. Giám đốc (Quyền Giám đốc) v.v..., không ghi những chức vụ mà Nhà nước không quy định như: cấp phó thường trực, cấp phó phụ trách, v.v...; không ghi lại tên cơ quan, tổ chức, trừ các văn bản liên tịch, văn bản do hai hay nhiều cơ quan, tổ chức ban hành”.

Như vậy, một số cơ quan thuộc ngành Tài chính ghi lại tên cơ quan, tổ chức sau chức vụ của người ký trong văn bản hành chính (như: Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cà Mau) là không đúng quy định của Thông số 01/2011/TT-BNV .

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thực hiện thống nhất./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, NVTW (02).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Thuận

 

Điều 12. Quyền hạn, chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền

1. Thể thức

...

b) Chức vụ của người ký

Chức vụ ghi trên văn bản là chức vụ lãnh đạo chính thức của người ký văn bản trong cơ quan, tổ chức; chỉ ghi chức vụ như Bộ trưởng (Bộ trưởng, Chủ nhiệm), Thứ trưởng, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Giám đốc, Phó Giám đốc, Q. Giám đốc (Quyền Giám đốc) v.v…, không ghi những chức vụ mà Nhà nước không quy định như: cấp phó thường trực, cấp phó phụ trách, v.v…; không ghi lại tên cơ quan, tổ chức, trừ các văn bản liên tịch, văn bản do hai hay nhiều cơ quan, tổ chức ban hành; việc ký thừa lệnh, ký thừa ủy quyền do các cơ quan, tổ chức quy định cụ thể bằng văn bản.

Chức danh ghi trên văn bản do các tổ chức tư vấn (không thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan được quy định tại quyết định thành lập; quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của cơ quan) ban hành là chức danh lãnh đạo của người ký văn bản trong ban hoặc hội đồng. Đối với những ban, hội đồng không được phép sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức thì chỉ ghi chức danh của người ký văn bản trong ban hoặc hội đồng, không được ghi chức vụ trong cơ quan, tổ chức.

Chức vụ (Chức danh) của người ký văn bản do hội đồng hoặc ban chỉ đạo của Nhà nước ban hành mà lãnh đạo Bộ Xây dựng làm Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được ghi như sau, ví dụ:

(bảng biểu, xem chi tiết tại văn bản)

Chức vụ (Chức danh) của người ký văn bản do hội đồng hoặc ban của Bộ Xây dựng ban hành mà Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng hoặc Trưởng ban, lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng làm Phó Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Trưởng ban được ghi như sau, ví dụ:

(bảng biểu, xem chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1000/VTLTNN-NVTW   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước   Người ký: Đỗ Văn Thuận
Ngày ban hành: 13/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Sau khi nhận Công văn 13646/BTC-VP, ngày 13/10/2015, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã có Công văn 1000/VTLTNN-NVTW trả lời Bộ Tài chính hướng dẫn trình bày chức vụ của người ký tên văn bản hành chính.

Theo quy định tại Thông tư 01/2011/TT-BNV về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính thì chức vụ ghi trên văn bản là chức vụ lãnh đạo chính thức của người ký văn bản trong cơ quan, tổ chức như Bộ trưởng (Bộ trưởng, Chủ nhiệm), Thứ trưởng, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Giám đốc, Phó Giám đốc, Q. Giám đốc (Quyền Giám đốc) v.v..., không ghi những chức vụ mà Nhà nước không quy định như: cấp phó thường trực, cấp phó phụ trách, v.v...; không ghi lại tên cơ quan, tổ chức, trừ các văn bản liên tịch, văn bản do hai hay nhiều cơ quan, tổ chức ban hành.

Do đó, việc ghi lại tên cơ quan, tổ chức sau chức vụ của người ký trong văn bản hành chính của một số cơ quan thuộc ngành Tài chính (vd: Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cà Mau) là không đúng quy định.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thực hiện thống nhất.

Từ khóa: Công văn 1000/VTLTNN-NVTW

567

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
293474