• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 10004/TCHQ-QLRR năm 2014 trả lời vướng mắc về việc xác định hàng hóa nhập khẩu kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10004/TCHQ-QLRR
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10004/TCHQ-QLRR
V/v trả lời vướng mắc tại Công văn số 1540/HQĐNa-QLRR ngày 15/7/2014 của Cục HQ Đồng Nai

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc tại công văn số 1540/HQĐNa-QLRR ngày 15/7/2014 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc xác định hàng hóa nhập khẩu kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Vấn đề không thống nhất trong phân loại hàng hóa thuộc diện kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm giữa Quyết định số 818/QĐ-BYT ngày 5/3/2007 của Bộ Y tế và Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013, Tổng cục Hải quan đang kiểm tra, tổng hợp đề xuất Bộ để xử lý.

2. Vấn đề phân loại hàng hóa thuộc diện kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm quy định tại Quyết định số 818/QĐ-BYT và Thông tư số 164/2013/TT-BTC liên quan đến quy định về chính sách mặt hàng, Tổng cục Hải quan sẽ rà soát, thiết lập tiêu chí quy định và áp dụng thống nhất toàn quốc.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Hoàng Việt Cường - PTCT (để b/c);
- -Lưu: VT, QLRR (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUAN LÝ RỦI RO HQ
Quách Đăng Hòa

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10004/TCHQ-QLRR   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Quách Đăng Hòa
Ngày ban hành: 11/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10004/TCHQ-QLRR

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243393