• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công


 

Công văn 10016/VPCP-CN năm 2020 về đầu tư hoàn thiện cầu Bình Đào và đoạn tuyến nối cầu Cẩm Kim trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Dự án Tín dụng ngành Giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10016/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10016/VPCP-CN
V/v đầu tư hoàn thiện cầu Bình Đào và đoạn tuyến nối cầu Cẩm Kim trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Dự án TSL2

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 9480/BGTVT-CQLXD ngày 21 tháng 9 năm 2020), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7477/BKHĐT-KTĐN ngày 11 tháng 11 năm 2020), Tài chính (văn bản số 12613/BTC-ĐT ngày 13 tháng 11 năm 2020) và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (văn bản số 5702/UBND-KTN ngày 30 tháng 9 năm 2020) về việc đầu tư hoàn thiện cầu Bình Đào và đoạn tuyến nối cầu Cẩm Kim trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Dự án Tín dụng ngành Giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2 (Dự án TSL2), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

- Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan tại các văn bản nêu trên, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thực hiện đầu tư hoàn chỉnh các hạng mục công trình của Dự án TSL2 theo đúng quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền.

- Đối với đoạn tuyến nối với đường dẫn cầu Duy Phước - Cẩm Kim: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam khẩn trương chỉ đạo triển khai tổ chức thi công để hoàn thành đồng bộ với Dự án cầu Cẩm Kim theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ l
ý TTg,
TGĐ
CổngTTĐT; các Vụ: KTTH, QHQT, QHĐP, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10016/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 30/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10016/VPCP-CN

154

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458633