• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 10030/BKHĐT-TH về tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2015 và xây dựng Nghị quyết điều hành năm 2016 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 10030/BKHĐT-TH
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10030/BKHĐT-TH
V/v tng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2015 và xây dựng Nghị quyết điều hành năm 2016 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (sau đây gọi tắt là các Bộ, ngành trung ương và địa phương) chuẩn bị báo cáo nội dung dưới đây:

1. Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 của Bộ, ngành trung ương và địa phương.

2. Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 của Chính phủ để thực hiện tốt các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

Đề nghị các Bộ, ngành và địa phương khẩn trương thực hiện và gửi báo cáo về Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25 tháng 11 năm 2015 bằng văn bản và gửi bản mềm về hộp thư điện tử thktqd@mpi.gov.vn để tổng hp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo TTg);
- Lãnh đạo Bộ;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị trong Bộ (để chuẩn bị báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ THKTQD (3b).nđt.

BỘ TRƯỞNG




Bùi Quang Vinh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10030/BKHĐT-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 13/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10030/BKHĐT-TH

755

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295553