• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 1007/GSQL-GQ3 năm 2013 về cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô là quà biếu, tặng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1007/GSQL-GQ3
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1007/GSQL-GQ3
V/v cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô là quà biếu, tặng

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 3021/HQHN-GSQL ngày 04/10/2013 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ các quy định hiện hành thì không có quy định hạn chế số lượng hàng hóa (bao gồm cả xe ô tô) nhập khẩu dưới dạng quà biếu, tặng. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật, công văn hướng dẫn của Tổng cục Hải quan và hồ sơ cụ thể khi xử lý hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu 02 chiếc xe ô tô nêu tại công văn số 3021/HQHN-GSQL dẫn trên.

2. Trường hợp cấp giấy phép nhập khẩu 02 chiếc xe ô tô nêu trên, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội có văn bản thông báo việc cấp giấy phép nhập khẩu xe cho Cục Thuế địa phương nơi Công ty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng đăng ký kinh doanh để Cục Thuế biết và thực hiện tính thuế liên quan theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1007/GSQL-GQ3   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 14/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1007/GSQL-GQ3

290

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209939