• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


Văn bản pháp luật về Chức danh chuyên gia cao cấp

 

Công văn 1007/VPCP-TCCV năm 2016 về Quyết định quy định chức danh, tiêu chuẩn của chuyên gia cao cấp, chức danh trợ lý lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1007/VPCP-TCCV
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1007/VPCP-TCCV
V/v ban hành Quyết định quy định chức danh, tiêu chuẩn của chuyên gia cao cấp, chức danh trợ lý lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Về đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 472/TTr-BNV ngày 21 tháng 01 năm 2016 và của Bộ Tư pháp tại Công văn số 361/BTP-PLHSHC ngày 31 tháng 12 năm 2015 về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức danh, tiêu chuẩn của chuyên gia cao cấp, chức danh trợ lý lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo Bộ Nội vụ:

- Thống nhất với Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan về tên gọi, phạm vi, nội dung cơ bản để xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về các nội dung có liên quan đến chức danh, tiêu chuẩn của chuyên gia cao cấp, trình Chính phủ trong quý III năm 2016.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền quyết định những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn, chức danh trợ lý lãnh đạo cấp cao của Đng, Nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng,
Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (3).TCH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1007/VPCP-TCCV   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 16/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1007/VPCP-TCCV

2.185

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302822