• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

 

Công văn 10087/TCHQ-TXNK năm 2014 phân loại mặt hàng thủy sản do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10087/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10087/TCHQ-TXNK
V/v phân loại một số mặt hàng thủy sản

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2609/HQHCM-TXNK ngày 17/7/2014 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc phân loại một số mặt hàng thủy sản: thịt nghêu luộc đông IQF, thịt nghêu luộc đông lạnh, thịt cồi điệp luộc đông IQF, thịt cồi điệp đông lạnh. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính;

Tham khảo Chú giải chi tiết HS2012;

Theo báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và hồ sơ kèm theo công văn số 2609/HQHCM-TXNK;

- Mặt hàng thịt nghêu luộc đông IQF: có tên gọi theo khai báo “thịt nghêu luộc đông lạnh”; tên gọi tại hợp đồng thương mại: Frozen seafood: Frozen cooked clam meat IQF (tạm dịch: hải sản đông lạnh: thịt nghêu luộc chín, đông lạnh IQF); mã HS tại C/O của nhà sản xuất 1605.90; sơ đồ quy trình công nghệ sản phẩm sơ chế thì sản phẩm chưa được luộc chín; theo hồ sơ, mặt hàng là thịt nghêu đông lạnh, đã được luộc chín. Vì vậy, mặt hàng phù hợp thuộc nhóm 16.05.

- Mặt hàng thịt cồi điệp luộc đông IQF: có tên gọi theo khai báo “thịt cồi điệp luộc đông IQF”; tên gọi tại hợp đồng thương mại: Frozen seafood: cooked scallop meat IQF (tạm dịch: hải sản đông lạnh: thịt cồi điệp luộc chín IQF); mã HS tại C/O của nhà sản xuất 1605.90; sơ đồ quy trình công nghệ sản phẩm sơ chế thì sản phẩm chưa được luộc chín; theo hồ sơ, mặt hàng là thịt nghêu đông lạnh, đã được luộc chín. Vì vậy, mặt hàng phù hợp thuộc nhóm 16.05.

- Mặt hàng thịt cồi điệp đông lạnh: có tên gọi theo khai báo “thịt cồi điệp đông lạnh”; tên gọi tại hợp đồng thương mại: Frozen scallop meat IQF (tạm dịch: thịt cồi điệp đông lạnh IQF); mã HS tại C/O của nhà sản xuất 0307.29; chưa có sơ đồ quy trình công nghệ sản phẩm sơ chế; theo hồ sơ, mặt hàng là thịt cồi điệp đông lạnh, chưa được luộc chín. Vì vậy, phù hợp thuộc nhóm 03.07.

- Mặt hàng cồi điệp đông lạnh: có tên gọi theo khai báo “cồi điệp đông lạnh”; tên gọi tại hợp đồng thương mại: Frozen bay scallop adductor IQF (tạm dịch: cồi điệp đông lạnh IQF); mã HS tại C/O của nhà sản xuất 0307.29; chưa có sơ đồ quy trình công nghệ sản phẩm sơ chế; theo hồ sơ, mặt hàng là thịt cồi điệp đông lạnh, chưa được luộc chín. Vì vậy, phù hợp thuộc nhóm 03.07.

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ thực tế hàng hóa, bộ hồ sơ hải quan và hướng dẫn nêu trên để xác định mã số, thuế suất theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi tại từng thời điểm hiệu lực đối với các mặt hàng nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KTSTQ (để ph/hợp);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thảo (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10087/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 12/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10087/TCHQ-TXNK

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243827