• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Công văn 1013/TTr-NV2 năm 2017 về tiếp tục triển khai công tác thanh tra dạy thêm học thêm và thu chi đầu năm học do Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 1013/TTr-NV2
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH TRA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1013/TTr-NV2
V/v tiếp tục triển khai công tác thanh tra DTHT và thu chi đầu năm học

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Các đồng chí Chánh Thanh tra sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện Công văn số 746/TTr-NV2 ngày 29/8/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai công tác thanh tra năm học 2017-2018; vừa qua, Thanh tra các sở đã tích cực triển khai việc thanh tra, kiểm tra tình hình dạy thêm học thêm (DTHT) và thu chi trên địa bàn. Theo báo cáo của các sở cho thấy: hầu hết các sở đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra kịp thời. Nhiều sở đã tổ chức nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra (Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Ngãi …). Qua thanh tra, kiểm tra đã ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm (Thanh Hóa, Hà Giang, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng …). Qua đó, trật tự, kỷ cương trong việc DTHT và thu chi đầu năm học được cải thiện, dư luận đồng tình.

Tuy vậy, vẫn còn một số sở triển khai chưa quyết liệt, chậm báo cáo gây khó khăn trong việc tổng hợp, theo dõi và chỉ đạo. Tình hình thu chi đầu năm học, DTHTvẫn còn tồn tại và diễn biến phức tạp.

Ngày 27/10/2017, Bộ GDĐT đã ban hành Công văn số 5031/BGDĐT-KHTC về việc kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục. Chánh Thanh tra Bộ GDĐT đề nghị các đồng chí Chánh Thanh tra sở GDĐT tổ chức rút kinh nghiệm để phát huy kết quả đạt được, tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc thu chi và DTHT trong các cơ sở giáo dục, góp phần khắc phục cơ bản tình trạng thu chi, DTHT trái quy định, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Đề nghị tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra việc thu chi đầu năm học và DTHT trong Báo cáo sơ kết công tác thanh tra Học kỳ I, năm học 2017-2018 theo hướng dẫn tại Công văn số 3936/BGDĐT-TTr ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn công tác thanh tra năm học 2017-2018.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ (để b/c);
- Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ (để b/c);
- Chánh Thanh tra Bộ (để b/c);
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
- Các Giám đốc sở GDĐT;
- Website Bộ GDĐT, Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, NV2.

KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA
Tống Duy Hiến

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1013/TTr-NV2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Tống Duy Hiến
Ngày ban hành: 06/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giáo dục, đào tạo, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1013/TTr-NV2

388

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366527