• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 10160/TCHQ-GSQL năm 2014 về tuyến đường vận chuyển hàng quá cảnh lưu kho, lưu bãi do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10160/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10160/TCHQ-GSQL
V/v tuyến đường vận chuyển hàng quá cảnh lưu kho, lưu bãi

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa quá cảnh; Căn cứ khoản 8, Điều 40 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ và mục 3 công văn số 6918/BTC-TCHQ ngày 27/5/2014 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất như sau:

1) Về nguyên tắc, việc vận chuyển các lô quá cảnh từ cửa khẩu nhập đến địa điểm chia tách, đóng ghép chung container, lưu kho, lưu bãi tại cảng biển quốc tế và CFS nằm trong ICD và từ các điểm này đến cửa khẩu xuất phải theo các tuyến đường vận chuyển quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13/5/2014 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam;

2) Trường hợp tuyến đường vận chuyển hàng quá cảnh đến các địa điểm chia tách, đóng ghép chung container, lưu kho, lưu bãi không hoàn toàn trùng với tuyến đường đã được công bố thì hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế đầu tiên (nơi lô hàng quá cảnh thực hiện thủ tục hải quan nhập cảnh các đoạn đường từ tuyến đường vận chuyển đến địa điểm chia tách, đóng ghép chung container, lưu kho, lưu bãi để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát hải quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Tổng cục Hải quan (Qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để nghiên cứu hướng dẫn thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Vận tải - Bộ GTVT (để p/h);
- Cục HQ tỉnh Bắc Ninh (thay trả lời CV số 1222/HQBN-NV ngày 29/7/2014);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 40. Quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam
...

8. Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục lưu kho, lưu bãi hàng hóa quá cảnh, thủ tục sang mạn, thay đổi phương tiện vận chuyển hàng hóa quá cảnh, gia hạn hàng hóa quá cảnh.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
3) Hàng quá cảnh đóng ghép chung container với hàng nhập khẩu, hàng xuất khẩu:

3.1. Nguyên tắc chung:

Hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam sang nước thứ 3 tuân thủ theo quy định tại Điều 40 Luật Hải quan; Mục 5 Luật Thương mại; Điều 19 Nghị định số 154 của Chính phủ và Chương VII Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

3.2. Quy định đối với hàng hóa quá cảnh đóng ghép chung container với hàng nhập khẩu chuyển cảng:

a) Hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam là hàng hóa nhỏ lẻ được đóng ghép chung container với hàng hóa nhập khẩu nhỏ lẻ chuyển cảng; hàng nguyên container phải quá cảnh hoặc chuyển cảng nguyên container không chia tách;

b) Hàng hóa quá cảnh, hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng được đóng ghép chung container phải được đóng gói riêng biệt (kiện, thùng, bao bì...), được đánh số - ký hiệu bên ngoài từng bao bì để phân biệt hàng hóa quá cảnh, hàng nhập khẩu và đảm bảo công tác giám sát, quản lý của cơ quan Hải quan và các cơ quan chức năng liên quan;

c) Hàng hóa quá cảnh/ hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng là hàng rời/ không có đóng gói riêng biệt thì không được đóng ghép chung container;

d) Hàng quá cảnh theo quy định tại điểm a, b của khoản 1 Điều 242 của Luật Thương mại không được đóng ghép chung container với hàng nhập khẩu chuyển cảng;

đ) Hàng quá cảnh chỉ được đóng chung container với hàng nhập khẩu chuyển cảng có cùng cửa khẩu/ cảng đích ghi trên vận đơn theo hợp đồng vận tải là cửa khẩu quốc tế đối với hàng quá cảnh theo quy định hiện hành.

3.3. Quy định đối với hàng hóa quá cảnh đã làm thủ tục đóng ghép chung container với hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục:

a) Hàng hóa quá cảnh đã làm thủ tục được đóng ghép chung container với hàng hóa xuất khẩu nhỏ lẻ đã làm thủ tục;

b) Hàng hóa quá cảnh đã làm thủ tục được vận chuyển cùng với hàng xuất khẩu đã làm thủ tục chuyển cửa khẩu từ chi cục hải quan (nơi làm thủ tục xuất khẩu) đến cửa khẩu xuất để xuất ra nước ngoài;

c) Hàng hóa quá cảnh/ hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu là hàng rời/ không phải hàng nhỏ lẻ/ không có quy cách đóng gói riêng biệt thì không được đóng ghép chung container;

d) Hàng quá cảnh chỉ được đóng chung container với hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu có cùng cửa khẩu xuất là cửa khẩu quốc tế đối với hàng quá cảnh theo quy định hiện hành.

3.4. Về tuyến đường, cửa khẩu:

Tuyến đường và cửa khẩu đối với phương tiện vận tải vận chuyển hàng hóa quá cảnh, hàng nhập khẩu chuyển cảng, hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu thực hiện theo quy định hiện hành.

3.5. Về địa điểm làm thủ tục Hải Quan:

- Đối với hàng hóa quá cảnh, hàng nhập khẩu chuyển cảng thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cảng dỡ hàng.

- Đối với hàng xuất khẩu thực hiện thủ tục hải quan tại địa điểm làm thủ tục hải quan theo quy định hiện hành.

3.6. Một số hướng dẫn cụ thể:

a) Đối với hàng hóa quá cảnh đóng ghép chung container với hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng:

a.1. Khi chuyển hàng (bao gồm hàng quá cảnh và hàng nhập khẩu chuyển cảng) đến cửa khẩu nhập thì chuyển hàng được người vận tải tiếp tục vận chuyển đến cảng dỡ hàng (bao gồm các cảng biển quốc tế và ICD có CFS);

a.2. Chi cục Hải Quan các cửa khẩu nhập thực hiện công việc dưới đây:

a.2.1. Đối với hàng hóa chuyển cảng:

Thực hiện theo quy trình nghiệp vụ quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng; hàng hóa quá cảnh; hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển ban hành kèm theo quy định số 2406/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2011 của Tổng cục hải quan.

a.2.2. Đối với hàng hóa quá cảnh:

- Công chức tiếp nhận từ người khai hải quan hoặc người đại diện 01 bản chụp (có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp) kê khai quá cảnh hải quan (có xuất trình bản chính), kiểm tra các điều kiện quy định tại khoản điểm 3.2 nêu trên; kiểm tra, đối chiếu nội dung giữa bản chính với bản sao; ký xác nhận đóng dấu công chức trên bản sao và bản chính;

- Lập 02 phiếu chuyển hàng hóa quá cảnh (theo mẫu HQ-PCHQC ban hành kèm theo công văn này);

- Niêm phong hồ sơ của chuyến hàng (dưới đây gọi tắt là hồ sơ) gồm: Các chứng từ liên quan đến hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng quy định tại quyết định số 2406/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2011 của Tổng cục hải quan, bản kê khai hàng hóa quá cảnh (01 bản chính có đóng dấu tiếp nhận, ký tên, đóng dấu công chức), 01 phiếu chuyển hàng hóa quá cảnh;

- Giao hồ sơ cho doanh nghiệp để doanh nghiệp chuyển cho hải quan cảng dỡ hàng;

- Tiếp nhận bản fax phiếu chuyển hàng hóa quá cảnh do Chi cục Hải quan cảng dỡ hàng xác nhận và gửi (hồi báo) để thực hiện thanh khoản hồ sơ; nhập dữ liệu vào máy tính/ vào sổ quản lý theo dõi hàng quá cảnh, nội dung quản lý gồm các tiêu chí tại phiếu chuyển hàng hóa quá cảnh; lưu hồ sơ theo quy định;

- Việc theo dõi quá trình vận chuyển hàng hóa quá cảnh trên cơ sở tuyến đường, thời gian quá cảnh đã được đăng ký hoặc theo Giấy phép. Trường hợp hết hạn vận chuyển quá cảnh mà chưa nhận được phản hồi thì chủ động liên lạc với Hải quan cửa khẩu dỡ hàng để xác minh, làm rõ;

- Mỗi tháng, trước ngày 05 tháng tiếp theo, Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập căn cứ phiếu chuyển hàng hóa quá cảnh và hồi báo của Chi cục Hải quan cảng dỡ hàng để thực hiện thống kê, rà soát, thanh khoản hồ sơ.

a.3. Chi cục hải quan cảng dỡ hàng thực hiện các công việc dưới đây:

a.3.1. Đối với hàng hóa chuyển cảng:

Thực hiện theo quy trình nghiệp vụ quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng ban hành kèm theo quy định số 2406/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2011 của Tổng cục Hải quan.

a.3.2. Đối với hàng quá cảnh:

- Công chức xác nhận trên phiếu chuyển hàng hóa quá cảnh về kết quả thực tế tiếp nhận hàng quá cảnh (kiểm tra, đối chiếu thông tin về hàng quá cảnh trên phiếu chuyển với thực tế tiếp nhận); ngay sau khi hoàn thành việc xác nhận trên phiếu chuyển, công chức fax phiếu chuyển (hồi báo) cho Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập để thực hiện thanh khoản hồ sơ.

- Giám sát việc doanh nghiệp dỡ hàng từ phương tiện vận tải để đưa hàng vào kho CFS, dỡ niêm phong để làm thủ tục chia tách theo quy định.

a.3.3. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh.

Thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan.

a.3.4. Thủ tục Hải quan đối với hàng nhập khẩu.

Thực hiện thủ tục hải quan theo quy định đối với từng loại hàng hóa nhập khẩu tương ứng.

a.3.5. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng.

Thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan.

b) Đối với hàng hóa quá cảnh đã làm thủ tục đóng ghép chung container với hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục.

b.1. Hàng hóa quá cảnh đã làm thủ tục được vận chuyển cùng với hàng xuất khẩu đã làm thủ tục chuyển cửa khẩu từ Chi cục Hải quan cảng dỡ hàng đến cửa khẩu xuất quốc tế để xuất ra nước ngoài.

b.2. Chi cục Hải quan cảng dỡ hàng thực hiện các công việc dưới đây:

b.2.1. Đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu:

Thủ tục đối với hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu thực hiện theo quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2011 của Tổng cục Hải quan.

b.2.2. Đối với hàng hóa quá cảnh:

- Giám sát việc doanh nghiệp đưa hàng từ kho chứa hàng để làm thủ tục hải quan/ xếp hàng lên phương tiện vận tải (đã làm thủ tục hải quan) đóng chung container với hàng xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan để vận chuyển đến cửa khẩu xuất quốc tế;

- Lập 02 phiếu chuyển hàng hóa quá cảnh (theo mẫu HQ-PCHQC ban hành kèm theo công văn này);

- Niêm phong hồ sơ của chuyến hàng (dưới đây gọi tắt là hồ sơ), hồ sơ gồm: các chứng từ liên quan đến hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu quy định tại Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm theo quyết định số 209/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2011 của Tổng cục Hải quan, bản kê khai hàng hóa quá cảnh (01 bản chính có đóng dấu tiếp nhận, ký tên, đóng dấu công chức), tờ khai hàng hóa quá cảnh (bản lưu người khai hải quan), 01 phiếu chuyển hàng hóa quá cảnh.

- Giao hồ sơ cho doanh nghiệp để doanh nghiệp chuyển cho Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất quốc tế;

- Tiếp nhận bản fax phiếu chuyển hàng quá cảnh do Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất quốc tế xác nhận và gửi (hồi báo) để làm căn cứ yêu cầu doanh nghiệp xuất trình tờ khai hàng hóa quá cảnh (bản người khai hải quan lưu) có xác nhận thực xuất của Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất quốc tế thực hiện thanh khoản hồ sơ; nhập dữ liệu vào máy tính/ vào sổ quản lý theo dõi chuyển hàng, nội dung quản lý gồm các tiêu chí tại phiếu chuyển hàng hóa quá cảnh; lưu hồ sơ theo quy định;

- Mỗi tháng, trước ngày 05 tháng tiếp theo, Chi cục Hải quan cảng dỡ hàng căn cứ phiếu chuyển hàng hóa quá cảnh và hồi báo của Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất quốc tế để thực hiện thống kê, rà soát thanh khoản hồ sơ.

b.3. Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất quốc tế thực hiện các công việc dưới đây:

- Việc tiếp nhận hồ sơ và chuyến hàng thực hiện theo quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2011 của Tổng cục Hải quan.

- Đối với hàng hóa quá cảnh: Công chức xác nhận kết quả đối chiếu thông tin về hàng quá cảnh trên phiếu chuyển với thực tế tiếp nhận; ngay sau khi hoàn thành việc xác nhận trên phiếu chuyển, công chức fax phiếu chuyển (hồi báo) cho Chi cục Hải quan cảng dỡ hàng/ Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập quốc tế (đối với hàng quá cảnh) để thực hiện thanh khoản hồ sơ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10160/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 13/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10160/TCHQ-GSQL

154

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243828