• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật bảo vệ môi trường


 

Công văn 1017/BTNMT-TCMT đôn đốc phân loại, lập danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý triệt để do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tải về Công văn 1017/BTNMT-TCMT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1017/BTNMT-TCMT
V/v đôn đốc phân loại, lập danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý triệt để

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc lập Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 (Kế hoạch), trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có 6 văn bản hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương triển khai1. Ngày 23 tháng 11 năm 2012, Văn phòng Chính phủ tiếp tục có Công văn số 9574/VPCP-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai và gửi kết quả để Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trước ngày 31 tháng 01 năm 2013. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số Bộ, ngành, địa phương chưa hoàn thành việc rà soát, lập danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Để có cơ sở tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch trình Thủ tướng Chính phủ đúng thời hạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị quý Ủy ban và quý Bộ khẩn trương thực hiện một số hoạt động sau:

1. Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc rà soát, phân loại, lập danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 4 năm 2013 để tổng hợp.

2. Ủy ban nhân dân 07 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa có báo cáo, đề nghị khẩn trương hoàn thành việc rà soát, phân loại, lập danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trước ngày 15 tháng 4 năm 2013, chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm.

3. Ủy ban nhân dân 15 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có báo cáo không phát sinh cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đề nghị tiếp tục tổ chức rà soát, phân loại và báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 4 năm 2013 để tổng hợp, chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm.

4. Ủy ban nhân dân 07 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT2 sau ngày 25 tháng 6 năm 2012, đề nghị rà soát lập lại danh mục theo tiêu chí quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT3, báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 4 năm 2013 để tổng hợp, chi tiết tại Phụ lục 3 đính kèm.

Việc phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được thực hiện theo Công văn số 1016/BTNMT-TCMT ngày 22 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trên cơ sở báo cáo của quý Ủy ban, quý Bộ và kết quả thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp, hoàn thiện Kế hoạch và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt vào tháng 6 năm 2013.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của các quý Ủy ban và các quý Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ: Công Thương, Y Tế, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCMT, Ng77.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Cách Tuyến

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG BÁO CÁO KHÔNG PHÁT SINH CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG

1. Tỉnh Bạc Liêu

2. Tỉnh Bắc Giang

3. Tỉnh Bắc Ninh

4. Tỉnh Bình Phước

5. Tỉnh Bình Thuận

6. Tỉnh Cao Bằng

7. Thành phố Cần Thơ

8. Tỉnh Đồng Nai

9. Tỉnh Lai Châu

10. Tỉnh Quảng Ninh

11. Tỉnh Sóc Trăng

12. Tỉnh Thái Bình

13. Tỉnh Trà Vinh

14. Tỉnh Tây Ninh

15. Tỉnh Vĩnh Long1 Công văn số 1627/BTNMT-TCMT, 1628/BTNMT-TCMT, 1629/BTNMT-TCMT ngày 17 tháng 5 năm 2011; Công văn số 1599/BTNMT-TCMT, 1600/BTNMT-TCMT, 1601/BTNMT-TCMT ngày 21 tháng 5 năm 2012.

2 Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý triệt để;

3 Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1017/BTNMT-TCMT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Bùi Cách Tuyến
Ngày ban hành: 22/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1017/BTNMT-TCMT

187

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
183472