• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 1020/VPCP-ĐMDN năm 2016 về phương án tái cơ cấu Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài chính Bưu điện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1020/VPCP-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1020/VPCP-ĐMDN
V/v phương án tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Tài chính Bưu điện

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông (công văn số 3854/BTTTT-QLDN ngày 24 tháng 11 năm 2015) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 18922/BTC-TCNH ngày 18 tháng 12 năm 2015), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 11562/BKHĐT-PTDN ngày 31 tháng 12 năm 2015), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 133/NHNN-TTGSNH ngày 11 tháng 01 năm 2016) về phương án tái cơ cấu Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài chính Bưu điện (PTF), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các cơ quan tại các công văn nêu trên, xây dựng phương án tái cơ cấu Công ty PTF khả thi hơn để thực hiện. Thống nhất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về biện pháp thực hiện, kể cả phương án chuyển giao về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 6 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTTg Vũ Văn Ninh;

- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT; Vụ KTTH;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Điều 6. Thoái vốn nhà nước đầu tư tại các công ty tài chính, ngân hàng thương mại

1. Các doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định này (sau đây gọi chung là doanh nghiệp nhà nước) thoái vốn đầu tư tại các công ty tài chính, ngân hàng thương mại như sau:
...

b) Các trường hợp khác ngoài trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này, doanh nghiệp nhà nước thực hiện thoái vốn đầu tư tại các công ty tài chính, ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều 4, Điều 5 Quyết định này, đồng thời phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản đối với bên nhận chuyển nhượng về vấn đề sở hữu vốn, năng lực tài chính theo quy định của pháp luật trước khi chuyển nhượng. Trường hợp bán đấu giá không thành công hoặc bán không hết số cổ phần, phần vốn nhà nước chào bán qua đấu giá thì doanh nghiệp nhà nước đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp nhận đại diện chủ sở hữu hoặc chỉ định ngân hàng thương mại nhà nước mua lại trước khi đề nghị SCIC mua theo quy định tại Điều 7 Quyết định này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1020/VPCP-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 17/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1020/VPCP-ĐMDN

2.192

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302823