• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Công văn 1022/BXD-KTXD năm 2018 về hao phí vật liệu trong công tác rải vải địa kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1022/BXD-KTXD
V/v hao phí vật liệu trong công tác rải vải địa kỹ thuật

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phẩn tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 – CIENCO1

Bộ Xây dựng nhận được văn bản ngày 29/3/2018 của Công ty Cổ Phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 – CIENCO1 đề nghị hướng dẫn về hao phí vật liệu trong công tác rải vải địa kỹ thuật. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công tác gia cố nền đất yếu bằng vải địa kỹ thuật (mã hiệu AL.16122) đã được định mức tại tập Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. Trong quá trình lập dự toán xây dựng công trình, nếu có sự chưa phù hợp về hao phí vật liệu vải địa kỹ thuật trong việc áp dụng công tác này như đã nêu tại văn bản ngày 29/3/2018 của Công ty Cổ Phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 – CIENCO1, thì yêu cầu chủ đầu tư tổ chức xác định định mức dự toán xây dựng Điều chỉnh làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 4, 5 Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nhà thầu tư vấn lập dự toán xây dựng căn cứ vào hồ sơ thiết kế của công trình đề xuất mức hao phí vật liệu phù hợp và đảm bảo tính đầy đủ về hồ sơ tài liệu báo cáo chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 4 Điều 17 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Công ty Cổ Phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 – CIENCO1 căn cý kiến nêu trên để tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, C
ục KTXD(L).

KT. BỘ TRƯỞNG
TH
Ứ TRƯỞNG
Bùi Ph
ạm Khánh

 

 

Điều 19. Quản lý định mức xây dựng
...
4. Đối với các công việc xây dựng chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được công bố hoặc đã có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được công bố nhưng chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình được thực hiện như sau:

a) Chủ đầu tư tổ chức xác định các định mức dự toán xây dựng mới, định mức dự toán xây dựng điều chỉnh hoặc vận dụng định mức dự toán tương tự ở các công trình đã và đang thực hiện, làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

b) Đối với các gói thầu xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện hình thức chỉ định thầu thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định trước khi áp dụng. Riêng đối với công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

5. Chủ đầu tư được thuê tổ chức tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng để lập, điều chỉnh, thẩm tra các định mức dự toán xây dựng tại Khoản 4 Điều này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 17. Quản lý định mức xây dựng công trình
...
4. Nhà thầu tư vấn lập dự toán xây dựng theo thiết kế của công trình có trách nhiệm đề xuất định mức dự toán xây dựng cho các công tác xây dựng mới hoặc định mức cần phải Điều chỉnh, bổ sung để lập dự toán và đảm bảo tính đầy đủ về hồ sơ tài liệu báo cáo chủ đầu tư.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1022/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 08/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1022/BXD-KTXD

89

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381920