• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Công văn 1022/LĐTBXH-KHTC năm 2018 về công khai quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi người có công năm 2016 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 1022/LĐTBXH-KHTC
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1022/LĐTBXH-KHTC
V/v công khai quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi người có công năm 2016

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các Khoản đóng góp của nhân dân; Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông báo số 148/TB-BTC ngày 09/02/2018 của Bộ Tài chính Thông báo thẩm định quyết toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2016; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp số liệu công khai quyết toán nguồn kinh phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2016 của sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như sau:

- Số dư kinh phí năm trước chuyển sang 303.469.386.622đ.

- Dự toán thực hiện chính sách ưu đãi người có công Bộ Tài chính giao trong năm 30.800.000.000đ.

- Dự toán thực hiện chính sách ưu đãi người có công Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao trong năm 30.798.910.826.000đ.

- Tổng kinh phí được sử dụng trong năm 31.102.380.212.622đ.

- Kinh phí thực nhận trong năm 30.369.561.132.240đ.

- Kinh phí quyết toán trong năm 30.382.760.575.986đ.

- Kinh phí giảm trong năm 583.723.355.092đ, trong đó:

+ Dự toán đề nghị Bộ Tài chính Điều chỉnh giảm và hủy tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 1.089.174.000đ.

+ Kinh phí giảm tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 582.634.181.092đ.

- Kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công dư cuối năm 136.985.455.544đ.

(Số liệu chi tiết theo phụ lục 01, 02 đính kèm).

Thông báo công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 được gửi đến các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và niêm yết công khai tại trụ Sở cơ quan Bộ trong thời gian 90 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Cục Người có công;
- Văn phòng Bộ;
- Trung tâm Thông tin (để công khai trên website Bộ);
- Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Phạm Quang Phụng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1022/LĐTBXH-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành: 16/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1022/LĐTBXH-KHTC

355

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377718