• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 10251/VPCP-KGVX năm 2017 áp dụng chế độ phụ cấp không ổn định sản xuất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10251/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10251/VPCP-KGVX
V/v áp dụng chế độ phụ cấp không ổn định sản xuất

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (văn bản số 1759/BXD-KTXD ngày 01 tháng 8 năm 2017) về áp dụng chế độ phụ cấp không ổn định sản xuất vào đơn giá nhân công xây dựng công trình trong tổng mức đầu tư, dự toán của các dự án đầu tư xây dựng công trình trong tổng mức đầu tư, dự toán của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, cơ quan liên quan trao đổi, thống nhất trước khi báo cáo Chính phủ. Trong đó làm rõ tình hình thực tế áp dụng chế độ này và tác động của việc áp dụng chế độ này đối với việc quyết toán và cân đối ngân sách nhà nước trong trường hợp được Chính phủ đồng ý.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Công Thương, Giao thông vận tải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, CN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), 1b.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10251/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 27/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10251/VPCP-KGVX

291

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362619