• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Công văn 1029/LĐTBXH-KHTC về xây dựng kịch bản tăng trưởng ngành năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 1029/LĐTBXH-KHTC
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1029/LĐTBXH-KHTC
V/v xây dựng kịch bản tăng trưởng ngành năm 2018

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 1300/BKHĐT-TH ngày 07/3/2018 về việc chuẩn bị nội dung xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2018. Bộ yêu cầu các đơn vị chun bị nội dung báo cáo như sau:

1. Cập nhật đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội các lĩnh vực do đơn vị phụ trách năm 2017 và ước thực hiện năm 2018.

2. Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ và Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 01/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và Quyết định số 54/QĐ-LĐTBXH ngày 17/01/2018 của Bộ về việc ban hành Chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2018, đề nghị đơn vị xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch lĩnh vực đơn vị phụ trách theo từng Quý năm 2018 (Biu mu báo cáo gửi kèm theo), các chỉ tiêu ước thực hiện quý I, mục tiêu 6 tháng và mục tiêu 9 tháng đề xuất được dùng để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, không mang tính pháp lệnh, có thể được cập nhật, điều chỉnh phụ thuộc vào diễn biến thực tế; đồng thời, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp đtriển khai thực hiện đđạt mục tiêu.

Văn bản báo cáo đề xuất của đơn vị gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 21/3/2018 đtổng hợp, xây dựng kế hoạch chung trình Bộ.

tạo thuận lợi trong quá trình tng hợp, đề nghị đơn vị gửi bản mềm qua địa chỉ email: phongkh@molisa.gov.vn)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ
ng chí Thứ trưởng (đ b/c);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

ĐƠN VỊ:…..

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2017, ƯỚC THC HIỆN QUÝ I NĂM 2018
D KIẾN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TỪNG QUÝ NĂM 2018

TT

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị tính

Chỉ tiêu thực hiện năm 2017

Năm 2018

Ghi chú

Kế hoạch

Ước thực hiện quý I

Mục tiêu 6 tháng

Mục tiêu 9 tháng

Mục tiêu cả năm

Mục tiêu cả năm 2018 so vi ước thực hiện năm 2017

I

CHỈ TIÊU QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ GIAO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị

3

Tỷ lệ lao động qua đào tạo

II

CHỈ TIÊU K HOẠCH NGÀNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tạo việc làm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Việc làm trong nước

1.2

Xuất khẩu lao động

2

Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội trong tng lực lượng lao động

3

Giáo dục nghề nghiệp

3.1

Tuyn mới

Trong đó: - Trình độ trung cấp và cao đng

- Trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng (bao gồm: hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn khoảng 600 nghìn người)

3.2

Tốt nghiệp

Trong đó: - Trình độ trung cấp và cao đẳng

- Trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng

4

Chăm sóc người có công

4.1

Tỷ lệ gia đình người có công có mức sống bng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú

4.2

Tỷ lệ xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công

5

Bảo trợ xã hội

5.1

Tỷ lệ đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

5.2

Tỷ lệ người khuyết tật được tiếp cận tối thiểu một trong các dịch vụ xã hội.

6

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

6.1

Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp

6.2

Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

7

Phòng, chống tệ nạn xã hội

7.1

Tỷ lệ số người nghiện được điều trị so với số người nghiện có hồ sơ quản lý

7.2

Giảm tỷ lệ điều trị bắt buộc tại Trung tâm cai nghiện

7.3

Số người bán dâm được tiếp cận dịch vụ hỗ trợ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1029/LĐTBXH-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành: 16/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1029/LĐTBXH-KHTC

349

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377719