• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


 

Công văn 1030/BHXH-CSXH năm 2016 báo cáo về giải quyết hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tải về Công văn 1030/BHXH-CSXH
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1030/BHXH-CSXH
V/v báo cáo về gii quyết hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

 

Quá trình tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014, BHXH một số địa phương phản ánh có một số vướng mắc, trong đó có nội dung giải quyết hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Khoản 2, Điều 28 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc và Điểm b, Khoản 3 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.

Để có căn cứ hướng dẫn thống nhất, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân thực hiện một snội dung sau:

1. Thống kê tổng số người thực tế đã được cơ quan BHXH giải quyết hưởng lương hưu theo Điều kiện quy định tại Điểm b, Khoản 3 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH mà có cùng thời Điểm hưởng kể từ ngày 01/01/2016 (lao động nữ, lao động nam); sử dụng dữ liệu theo mẫu số 19E-HSB ban hành kèm theo Quyết định s01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam; số liệu thống kê tính đến hết ngày 25/3/2016;

2. Tổng hợp các vấn đề vướng mắc khi thực hiện Luật BHXH năm 2014;

3. Tổng hợp các nội dung vướng mắc khi sử dụng phần mềm giải quyết hưởng các chế độ BHXH.

Văn bản gửi về BHXH Việt Nam (bản giấy gửi Ban Thực hiện chính sách BHXH và bản điện tử gửi về địa chỉ email: banthcsbhxh@vss.gov.vn) trước ngày 01/4/2016 đối với ni dung nêu tại Mục 1, trước ngày 15/4/2016 đối với Mục 2 và Mục 3 văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Đỗ Văn Sinh (để b/c);
- Trưởng Ban THCS BHXH (để b/c);
- Website BHXH Việt Nam;

- Lưu: VT, CSXH (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đỗ Ngọc Thọ

 

Điều 28. Quy định đối với người lao động đủ điều kiện và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 2016
...

2. Người lao động nữ sinh từ ngày 31 tháng 12 năm 1970 trở về trước, nam sinh từ ngày 31 tháng 12 năm 1965 trở về trước và có kết luận của Hội đồng giám định y khoa bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 mà đề nghị được hưởng lương hưu kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 thì chế độ hưu trí được thực hiện theo quy định của pháp luật trước ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1030/BHXH-CSXH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Đỗ Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 25/03/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1030/BHXH-CSXH

642

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
307675