• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1030/UBDT-CSDT năm 2017 về địa bàn áp dụng chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Công văn 1030/UBDT-CSDT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1030/UBDT-CSDT
V/v địa bàn áp dụng chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Phúc đáp văn bản số 4731/BNV-TL ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc địa bàn áp dụng chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

1. Kiến nghị của tỉnh về sự thiếu thống nhất giữa văn bản 1748/BNV-TL ngày 03/4/2017 của Bộ Nội vụ với các Quyết định số 131/QĐ-TTg , 539/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

2. Về thời gian áp dụng đối với Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017, số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ:

Tại văn bản số 1458/UBDT-VP135 ngày 31/12/2015 về hướng dẫn địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, số 1336/UBDT-CSDT ngày 27/12/2016 về xác định địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, Ủy ban Dân tộc có nêu:

- Xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi là xã khu vực III được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013, Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng, Chnhiệm Ủy ban Dân tộc và các Quyết định sửa đổi bổ sung (nếu có).

- Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven bin và hải đảo là các xã được phê duyệt kèm theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định sửa đổi bổ sung (nếu có).

- Thôn đặc biệt khó khăn là thôn được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013, Quyết định số 68/QĐ-UBDT ngày 19/3/2014, Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các Quyết định sửa đổi bổ sung (nếu có).

Đ có căn cứ thực hiện các chính sách cho địa bàn đặc biệt khó khăn, trong giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định: số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; s 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiu số và miền núi. Như vậy, việc áp dụng chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP đối với địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện kể từ ngày Quyết định 131/QĐ-TTg , 582/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc, kính gửi Bộ Nội vụ tng hợp, trả lời địa phương./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Ch
nhiệm (đ b/c);
- C
ng TTĐT UBDT;
- Lưu VT, CSDT (02).

TL. BTRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
Cầm Văn Thanh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1030/UBDT-CSDT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Cầm Văn Thanh
Ngày ban hành: 26/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1030/UBDT-CSDT

274

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362679