• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 10324/VPCP-KTTH năm 2016 thực hiện Nghị quyết 28/2016/QH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10324/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10324/VPCP-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/2016/QH14 của Quốc hội

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 16752/BTC-CST ngày 23 tháng 11 năm 2016 về việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết số 28/2016/QH14 của Quốc hội, Phó Th tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đưa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Chính ph Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp theo trình tự, thủ tục rút gọn. Thời gian trình: Tháng 12 năm 2016. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan thực hiện cụ thể.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan đề xuất việc thực hiện khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, PL, TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Điều 2
...
3. Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương rà soát, chấn chỉnh, thực hiện thu hồi đất nông nghiệp do vi phạm pháp luật đất đai theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10324/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 29/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10324/VPCP-KTTH
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332196