• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1035/BTP-PBGDPL năm 2018 về rà soát, đánh giá việc triển khai Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Công văn 1035/BTP-PBGDPL
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1035/BTP-PBGDPL
V/v rà soát, đánh giá việc triển khai Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các bộ, quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện ki
m sát nhân dân ti cao;
- Tòa án nhân dân tối ca
o;
-
y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các t
chức chính trị - xã hội;
- Hội Luật gia Việt Nam;
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Thực hiện trách nhiệm được giao theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hưng dẫn thi hành, trên cơ sở Công văn số 934/BTC-HCSN ngày 23/01/2018 của Bộ Tài chính về việc đề nghị Bộ Tư pháp chủ trì, phối hp vi các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phbiến, giáo dục pháp luật (PBGPDL), chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở (CTCPL) tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP và các văn bản hiện hành, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương phối hp báo cáo đánh giá các nội dung cụ th như sau:

1. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL và CTCPL theo Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP và các văn bản hiện hành tại bộ, ngành, đoàn th, địa phương mình, tập trung vào một số nội dung cụ th sau:

(i) Việc ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, cụ thể hóa nội dung Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP (nêu rõ tên, ngày tháng, năm ban hành văn bản nếu có);

(ii) Đánh giá, nhận định về kết quả, tình hình chuyển biến cụ thể trong việc thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP:

- Sự quan tâm của cơ quan, chính quyền địa phương trong việc bố trí kinh phí phục vụ công tác PBGDPL, CTCPL;

- Thống kê chính xác số liệu kinh phí của bộ, ngành, đoàn th, địa phương bố trí trin khai thực hiện công tác PBGDPL, CTCPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình (trong đó phân tách rõ kinh phí thực hiện nhiệm vụ PBGDPL, CTCPL thường xuyên và kinh phí triển khai các Chương trình, Đề án về PBGDPL cụ thể) trong 03 năm 2016, 2017, 2018.

Đối với các địa phương, đề nghị thống kê số liệu chính xác việc bố trí kinh phí triển khai công tác PBGDPL, CTCPL đối với tng cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã).

- Đánh giá việc đáp ứng kinh phí được bố trí thực hiện công tác PBGDPL, CTCPL so với yêu cầu thực tế (tính theo tỷ lệ phần trăm).

(iii) Đánh giá sự phù hp, khả thi trong các quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP và các văn bản có liên quan, nhất là về nguyên tắc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí PBGDPL, CTCPL; nội dung chi; mức chi; việc lập dự toán, chấp hành, quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL, CTCPL (cần có phân tích, đánh giá, so sánh, đối chiếu, trích dẫn quy định cụ th).

(iv) Đánh giá vai trò của cơ quan Tư pháp, cơ quan Tài chính các cấp trong việc là đầu mối tham mưu, triển khai việc tổng hp, đề xuất, bố trí kinh phí triển khai công tác PBGDPL, CTCPL; sự phối hp của các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện hoạt động này.

2. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình triển khai Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP và các văn bản hiện hành có liên quan.

3. Đxuất, kiến nghị cụ thnội dung cần sửa đi, bsung Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP và những nội dung khác liên quan.

Báo cáo rà soát, đánh giá việc triển khai Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 08/04/2018.

Thông tin chi tiết đ nghị liên hệ Vụ Ph biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp (đồng chí Nguyễn Thùy Nhung, điện thoại: 024.62739468/0973787713; email: nguyenthuynhung@moj.gov. vn).

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổ chức pháp chế, đơn vị được giao phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị-xã hội, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật Sư Việt Nam (đ thực hiện);
- S Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- S Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để phối hp thực hiện)
- Bộ trưng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1035/BTP-PBGDPL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Phan Chí Hiếu
Ngày ban hành: 29/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giáo dục, đào tạo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1035/BTP-PBGDPL

244

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382143