• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Công văn 1035/SGTVT-KT năm 2019 hướng dẫn bổ sung về rút gọn trình tự, thủ tục khi thi công các công trình có quy mô nhỏ trong phạm vi bảo vệ công trình thiết yếu do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 1035/SGTVT-KT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN N
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1035/SGTVT-KT
V/v: Hướng dẫn bổ sung về rút gọn trình tự, thủ tục khi thi công các công trình có quy mô nhỏ trong phạm vi bảo vệ công trình thiết yếu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Quận 1.

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của y ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tng giao thông đường bộ (có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2018);

Căn cứ Văn bản số 6460/HD-SGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Sở Giao thông vận tải về Thực hiện một s nội dung của Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bo vệ kết cu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố H Chí Minh,

Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân Quận 1 tại Công văn số 2772/UBND-QLĐT ngày 30 tháng 11 năm 2018 đề nghị hưng dn thực hiện quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, qua đó có đề nghị hướng dẫn rõ các công trình: ct hủy ng cấp nước, thi công thay ng mục nghẹt cấp nước trong các hẻm, cải tạo vỉa hè riêng lẻ của từng cá nhân, tổ chức, thi công điện, vin thông riêng lẻ từ các tủ phân phối của các cá nhân, tổ chức có được thực hin theo quy đnh rút gọn trình t, th tục hay không,

S Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

Nhằm rút gọn trình tự, thủ tc, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có nhu cu thi công trong phm vi bảo vệ công tnh thiết yếu đối với các công trình: cắt hủy ng cấp nước; cải tạo vỉa hè cục bộ riêng lẻ của cá nhân, tổ chức thi công điện, vin thông, thay ng cấp nước mục nghẹt riêng lẻ từ các tủ phân phối, ống cái dẫn vào trụ sở nhà, công trình gắn liền với đất hoặc các công trình tương tự có quy mô chỉ ảnh hưởng cục bộ trên diện tích nhỏ đến mặt đường, vỉa hè thì thành phần hồ sơ không bao gồm trắc dọc, trắc ngang, tọa độ, cao độ tuyệt đối.

Trên đây là nội dung hướng dẫn bổ sung về rút gọn trình tự, thủ tục đối với một số công trình có quy mô nhỏ, đề nghị y ban nhân dân Quận 1 tham khảo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các quận, huyện;
- Sở X
ây dng;
- Trung tâm ĐHCTCN;
- T
ng Cty CNSG;
- Tổng C
ty ĐL TP.HCM;
- Viễn thông thành phố;
- Sở GTVT (GĐ, PGĐ/KT
);
- P.KT
HT; TTGTCC;
- Thanh tra Sở GTVT;
- Khu QLGTĐT s
1, 2, 3, 4;
- TTQLĐHSSG;
- Lưu (VP), Ltk.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Võ Khánh Hưng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1035/SGTVT-KT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Võ Khánh Hưng
Ngày ban hành: 18/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1035/SGTVT-KT

223

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407830