• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Đơn vị sự nghiệp công lập

 

Công văn 10361/VPCP-ĐMDN năm 2016 phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10361/VPCP-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10361/VPCP-ĐMDN
V/v phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần thuộc UBND tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (công văn số 7921/TTr-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2016) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 16108/BTC-TCDN ngày 10 tháng 11 năm 2016), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9353/BKHĐT-PTDN ngày 08 tháng 11 năm 2016) trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Đồng ý chuyển Nhà khách Thị xã Cửa Lò thành công ty cổ phần Nhà nước không nắm giữ cổ phần, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An:

- Chỉ đạo Nhà khách xây dựng phương án cổ phần hóa theo đúng quy định. Trường hợp còn vốn nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Nhà khách sau cổ phần hóa và tiếp tục thoái hết vốn nhà nước.

- Rà soát, phân loại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn 6394/VPCP-ĐMDN ngày 14 tháng 8 năm 2015, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, LĐ-TB&XH;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT; Vụ KTTH;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10361/VPCP-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 30/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10361/VPCP-ĐMDN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332486