• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 

Công văn 1037/LĐTBXH-VP năm 2018 về lộ trình chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc TCVN ISO 9001:2015 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 1037/LĐTBXH-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1037/LĐTBXH-VP
V/v lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 21/02/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ có Công văn số 419/BKHCN-TĐC về lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 (tài liệu kèm theo), triển khai thực hiện Công văn số 419/BKHCN-TĐC nêu trên, Bộ yêu cầu:

1. Đối với các đơn vị chưa áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cần nghiên cứu xây dựng, áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 . Riêng 2 đơn vị là Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Cục Bảo trợ xã hội phải khẩn trương xây dựng, áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 hoàn thành trong năm 2018.

2. Đối với các đơn vị đã xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008: chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 , hoàn thành việc chuyển đổi chậm nhất trước ngày 31/12/2020.

3. Các đơn vị đưa nội dung báo cáo về xây dựng kế hoạch, kết quả thực hiện chuyển đổi, duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào các báo cáo cải cách hành chính định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm gửi Bộ (qua Văn phòng Bộ để tổng hợp)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, CCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1037/LĐTBXH-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 19/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1037/LĐTBXH-VP

355

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377720