• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Đại diện chủ sở hữu nhà nước

Văn bản pháp luật về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước

 

Công văn 10382/VPCP-ĐMDN năm 2015 về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước SCIC do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10382/VPCP-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10382/VPCP-ĐMDN
V/v chuyn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Xét đề nghị của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) (công văn số: 2478/ĐTKDV-KHTH ngày 17 tháng 9 năm 2015) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 13985/BTC-TCDN ngày 06 tháng 10 năm 2015), Công Thương (công văn số 10490/BCT-TC ngày 12 tháng 10 năm 2015), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 8193/BNN-QLDN ngày 06 tháng 10 năm 2015), Giao thông vận tải (công văn số 13514/BGTVT-QLDN ngày 12 tháng 10 năm 2015), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7769/BKHĐT-PTDN ngày 19 tháng 10 năm 2015), Xây dựng (công văn số 2340/BXD-QLDN ngày 09 tháng 10 năm 2015) về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan và Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC:

- Phối hợp với SCIC khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và thực hiện chuyển giao theo đúng quy định của pháp luật.

- Xem xét, biểu quyết việc không thay đổi quy mô và cơ cấu vốn điều lệ của doanh nghiệp, biểu quyết việc không bán vốn tại các công ty con, công ty liên kết trong thời gian chưa chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC.

Trường hợp Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp không phối hợp, làm ảnh hưởng đến tiến độ chuyển giao thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với SCIC thay thế Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu tại công văn 655/TTg-ĐMDN ngày 11 tháng 5 năm 2015.

2. SCIC phối hợp với các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai công tác chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp (doanh nghiệp độc lập 100% vốn nhà nước thực hiện cổ phần hóa) được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đu theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 118/2014/TT-BTC ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại SCIC và các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Đối với doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ hoặc không còn vốn nhà nước thuộc đối tượng chuyển giao, cơ quan đang thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp này phải xử lý dứt điểm các tồn tại theo quy định của pháp luật mi thực hiện chuyển giao quyn đại diện ch sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp và phải xác định rõ, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân không chấp hành quy định của pháp luật để gây ra tổn thất cho Nhà nước (nếu có) theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 118/2014/TT-BTC.

4. Các Bộ: Công Thương, Xây dựng chỉ đạo các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do mình quản lý khẩn trương xây dựng lộ trình thoái vốn giai đoạn 2016-2020 gửi Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 01 năm 2016 như chỉ đạo của Thủ tướng Chính tại công văn số 2484/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.

5. Bộ Tài chính nghiên cứu, tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương về cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với các doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế tại địa phương, phục vụ chiến lược phát triển ngành của các Bộ, các doanh nghiệp quản lý nhiều đất đai (công ty nông, lâm nghiệp). Trên cơ sở đó đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 31 tháng 12 năm 2015 (ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 7747/VPCP-ĐMDN ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ).

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTTg Vũ V
ăn Ninh;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Lê Mạnh Hà

 

 

Điều 7. Thời gian thực hiện chuyển giao
...
2. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa thuộc đối tượng chuyển giao theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư này, Tổng công ty phối hợp với các Bộ, UBND cấp tỉnh triển khai công tác chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, ngoại trừ các trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Nguyên tắc chuyển giao
...
4. Đối với doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ hoặc không còn vốn nhà nước thuộc đối tượng chuyển giao, cơ quan đang thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp này phải xử lý dứt điểm các tồn tại theo quy định của pháp luật mới thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp và phải xác định rõ, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân không chấp hành quy định của pháp luật để gây ra tổn thất cho Nhà nước (nếu có).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10382/VPCP-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 11/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10382/VPCP-ĐMDN

182

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362421