• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1040/BCT-KH năm 2018 về triển khai thi hành Nghị định 09/2018/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 1040/BCT-KH
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1040/BCT-KH
V/v triển khai thi hành Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Ban quản lý các khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2018.

Theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP , có sự thay đổi về thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Theo đó, Sở Công Thương là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Do vậy, để đảm bảo việc triển khai thi hành Nghị định được khẩn trương, hiệu quả, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Chỉ đạo Sở Công Thương: khẩn trương bố trí nguồn lực phù hợp đ thực hiện nhiệm vụ mới theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, công bố, công khai về quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý.

- Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp khẩn trương phối hp, chuyển giao hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Sở Công Thương để đảm bảo việc cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép kinh doanh, Giy phép lập cơ sở bán lẻ theo đúng quy định.

2. Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ tiếp nhận trước ngày 15 tháng 01 năm 2018 và đầy đủ, hợp lệ theo quy định của Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 và Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 23 tháng 4 năm 2013, việc xem xét, giải quyết cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 23/2007/NĐ-CP và Thông tư số 08/2013/TT-BCT .

3. Các trường hợp sau được xem xét, giải quyết theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP:

- Hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán l tiếp nhận trước ngày 15 tháng 01 nhưng chưa đy đủ và hợp lệ, gửi bổ sung từ ngày 15 tháng 01 năm 2018;

- Hồ sơ đề ngh cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ tiếp nhận từ ngày 15 tháng 01 năm 2018.

4. Trong mọi trường hợp, đảm bảo trình tự, thủ tục, thời hạn xem xét, giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo đứng quy định, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong quá trình triển khai thi hành, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị các Cơ quan phản ánh về Bộ Công Thương để được hướng dẫn kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Bộ KHĐT;
- Lưu: VT, KH (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1040/BCT-KH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 02/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1040/BCT-KH

255

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377433