• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chế độ phụ cấp công vụ


 

Công văn 10404/VPCP-KGVX năm 2016 sửa đổi chế độ phụ cấp công vụ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10404/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10404/VPCP-KGVX
V/v sa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp công vụ

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Xét đề nghị của Viện Nghiên cứu lập pháp (văn bn số 316/VNCLP-VP ngày 05 tháng 11 năm 2016, Bộ Nội vụ (văn bản số 4683/BNV-TL ngày 06 tháng 11 năm 2016) sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp công vụ tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Viện Nghiên cứu lập pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tổng hợp kiến nghị của Viện trong Đề án cải cách chính sách tiền lương, trình Ban Cán sự đảng Chính phủ để báo cáo các cơ quan trung ương theo chương trình làm việc.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nội vụ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Viện Nghiên cứu lập pháp (để phối hợp);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTg; các Vụ: KTTH, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3),
lb.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10404/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 01/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10404/VPCP-KGVX
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332628