• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 10437/VPCP-KTN năm 2016 về đầu tư tuyến đường kết nối với dự án cải tạo, nâng cấp đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10437/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10437/VPCP-KTN
V/v đầu tư các tuyến đường kết nối với các dự án cải tạo, nâng cấp đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đắk Nông, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Phước.

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (văn bản số 5618/UBND-CNXD ngày 27 tháng 10 năm 2016), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 9686/BKHĐT-KCHTĐT ngày 18 tháng 11 năm 2016), Tài chính (văn bản số 16116/BTC-ĐT ngày 10 tháng 11 năm 2016), Giao thông vận tải (văn bản số 13425/BGTVT-KHĐT ngày 11 tháng 11 năm 2016) về chủ trương đầu tư tuyến nhánh kết nối với đường tránh đô thị Gia Nghĩa từ nguồn vốn dự phòng còn lại của dự án đường tránh đô thị Gia Nghĩa, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và các địa phương liên quan (Đắk Nông, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Phước) kiểm tra các tuyến đường kết nối với các dự án cải tạo, nâng cấp đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên (tuyến chính); đề xuất việc sử dụng ngun vốn dự phòng còn lại của dự án tuyến chính để đầu tư các tuyến đường kết nối, bảo đảm việc đầu tư đúng mục đích, có hiệu quả; trình Chính phủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng, PTTg Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.III, V.I, TH;
- Lưu: VT, KTN (3). Ha

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10437/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 02/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10437/VPCP-KTN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332798