• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 10454/BNN-KHCN năm 2017 về cung cấp thông tin dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 10454/BNN-KHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10454/BNN-KHCN
V/v cung cấp thông tin dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Trung ương

Thực hiện Chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ thúc đẩy đầu tư vào ngành nông nghiệp, Ngân hàng nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT cung cấp thông tin, danh sách các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp sạch đnhanh chóng tiếp cận và xem xét cho vay theo Chương trình.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, cung cấp danh mục các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh. Danh mục do UBND tỉnh, thành phố cung cấp dự án gồm thông tin như sau:

Số TT

Tên dự án

Tên chủ đầu tư

Lĩnh vực, công nghệ ứng dụng, sản phẩm

Địa điểm, Thời gian đầu tư

Kinh phí đầu tư

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh mục dự án gửi về Bộ Nông nghiệp và PTNT bằng văn bản và bản điện tử (địa chỉ e-mail: duynt.khcn@mard.gov.vn) trước ngày 28/12/2017 để tổng hợp và phối hợp với Ngân hàng nhà nước Việt Nam cung cấp cho các ngân hàng thương mại tham gia Chương trình./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở NN&PTNT các t
nh, TP trực thuộc TU;
- L
ưu: VT, KHCNNDT.130b

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10454/BNN-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành: 18/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10454/BNN-KHCN

198

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377654