• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


 

Công văn 1047/BTTTT-CNTT năm 2015 triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Công văn 1047/BTTTT-CNTT
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1047/BTTTT-CNTT
V/v triển khai thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

 

Ngày 30/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) trong cơ quan nhà nước (CQNN), Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2015 (sau đây gọi tắt là Quyết định 80). Quyết định 80 đã đưa ra thêm một hình thức lựa chọn trong việc triển khai ứng dụng CNTT trong CQNN - đó là hình thức thuê dịch vụ CNTT. Hình thức này sẽ góp phần khắc phục được khó khăn về nguồn kinh phí khi triển khai ứng dụng CNTT vì các CQNN không phải bỏ nguồn kinh phí đầu tư, mua sắm, xây dựng lớn ban đầu mà chỉ phải trả kinh phí nhỏ hơn cho việc thuê dịch vụ trong khi vẫn được sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng cao của các doanh nghiệp về công nghệ thông tin - truyền thông.

Ngày 14/01/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 90/BTTTT-CNTT gửi tới Quý cơ quan đề nghị quán triệt và tổ chức triển khai Quyết định 80.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại văn bản số 1080/VPCP-KGVX ngày 10/02/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện việc thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan triển khai một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo cơ quan chuyên trách về CNTT trực thuộc, Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan tham mưu về kế hoạch, tài chính, đầu tư và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung Quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện việc thuê dịch vụ CNTT trong các cơ quan nhà nước thuộc bộ, ngành, địa phương mình.

2. Rà soát, lập báo cáo tổng hợp các nhiệm vụ, dự án CNTT dự kiến sẽ triển khai theo hình thức thuê dịch vụ CNTT của bộ, ngành, địa phương mình (bao gồm của cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc). Báo cáo tổng hợp nói trên cùng với các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị (nếu có) đề nghị gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ CNTT) trước ngày 15/6/2015 để Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, hướng dẫn theo thẩm quyềntổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện việc thuê dịch vụ CNTT, đề nghị Quý cơ quan lưu ý một số nội dung sau:

- Nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại Quyết định 80 về thuê dịch vụ CNTT trong CQNN;

- Tuân thủ các nguyên tắc của việc thuê dịch vụ CNTT như ưu tiên thuê tập trung, khai thác hiệu quả các sản phẩm, hạ tầng CNTT đã được đầu tư trước đây, đảm bảo nguồn vốn để ổn định việc thuê dịch vụ đối với các hoạt động CNTT cần triển khai trong nhiều năm, đảm bảo chất lượng dịch vụ, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và liên thông, đảm bảo an toàn bảo mật về thông tin dữ liệu trong hoạt động CNTT của CQNN;

- Xem xét, lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ CNTT đúng quy định, trong đó ưu tiên doanh nghiệp, tổ chức theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 Quyết định 80, có quy mô, năng lực, kinh nghiệm, có hệ thống hạ tầng, công nghệ đồng bộ để cung cấp dịch vụ, có đội ngũ nhân lực đủ trình độ, có phạm vi hoạt động phù hợp, có quy trình cung cấp dịch vụ đạt chuẩn,... để đảm bảo dịch vụ  được cung cấp có chất lượng, luôn sẵn sàng, liên tục, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ và đảm bảo quyền lợi của người sử dụng dịch vụ trong CQNN.

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo để Quý Cơ quan biết, triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son (để b/c);
- Đơn vị chuyên trách về CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

Điều 4. Nguyên tắc thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước được thực hiện theo các nguyên tắc sau:
...

5. Ưu tiên các doanh nghiệp, tổ chức mà trong đó các pháp nhân và thể nhân Việt Nam nắm quyền kiểm soát chi phối và nắm giữ cổ phần chi phối (đối với công ty cổ phần) hoặc nắm giữ phần vốn góp chi phối (đối với các loại hình doanh nghiệp khác) tham gia cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.

Trường hợp các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác thì thực hiện theo quy định của điều ước đó.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1047/BTTTT-CNTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành: 13/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1047/BTTTT-CNTT

546

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271360