• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 10474/VPCP-KGVX năm 2016 về tổ chức Chương trình Vì người nghèo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10474/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10474/VPCP-KGVX
V/v tổ chức Chương trình Vì người nghèo

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi:

- Ủy ban Trung ương Mặt trận T quốc Việt Nam;
-
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Văn bản số 89/TTr-BLĐTBXH ngày 29 tháng 11 năm 2016) về việc tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp Vì người nghèo, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 89/TTr-BLĐTBXH nêu trên về việc: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình trên vào khoảng ngày 07 đến 12 tháng 01 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT; Vụ TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10474/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 05/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10474/VPCP-KGVX
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
333311