• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 10479/TCHQ-GSQL năm 2016 về cơ chế hoạt động của Khu Thương mại - Công nghiệp Kim Thành do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10479/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10479/TCHQ-GSQL
V/v cơ chế hoạt động của Khu TM-CN Kim Thành

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Gai.

Trả lời công văn số 1392/HQLC-NV ngày 14/9/2016 và công văn số 1610/HQLC-NV ngày 13/10/2016 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai v/v thực hiện quy định về khu phi thuế quan liên quan đến hoạt động của Khu Thương mại - Công nghiệp Kim Thành, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016 thì Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Như vậy, trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai tại công văn số 1392/HQLC-NV thì Khu Thương mại - Công nghiệp Kim Thành không thỏa mãn điều kiện nêu trên tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 nên không được coi là khu phi thuế quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai được biết, thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh thì kịp thời tổng hợp, báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế XNK (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm Điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10479/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 04/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10479/TCHQ-GSQL

207

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330476