• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp nhà nước

 

Công văn 10494/VPCP-ĐMDN năm 2015 về quy mô, cơ cấu vốn điều lệ khi xây dựng phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10494/VPCP-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10494/VPCP-ĐMDN
V/v quy mô, cơ cấu vốn điều lệ khi xây dựng phương án CHP DNNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề ngh của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 4646/BVHTTDL-KHTC ngày 05 tháng 11 năm 2015), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 8364/UBND-KT ngày 24 tháng 11 năm 2015), Bộ Tài chính (công văn số 17773/BTC-TCDN ngày 30 tháng 11 năm 2015) về quy mô, cơ cấu vốn điều lệ trước khi xây dựng phương án c phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sách Việt Nam và các công văn: số 160/CV-2015 ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xut hàng xuất khẩu Ngân Anh, số 091/2015/CV-ĐA ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ du lịch Đại An, số 197/2015/KN ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng và Thương mại Kim Ngọc đề nghị làm cổ đông chiến lược khi thực hiện cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sách Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, Nghị định số 116/2015/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và các quy định hiện hành để quyết định quy mô, cơ cấu vốn điều lệ, lựa chọn cổ đông chiến lược khi cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sách Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Thủ tướng, PTTg Vũ Văn Ninh;
- UBND thành ph Hà Nội,
- Bộ Tài chính;
- Ban Ch đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Lê Mạnh Hà, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Sỹ Hiệp, các Vụ: KTTH, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10494/VPCP-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 16/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Tại Công văn 10494/VPCP-ĐMDN, VPCP chỉ đạo như sau: Bộ VHTTDL căn cứ Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, Nghị định 116/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 59/2011/NĐ-CP và các quy định hiện hành để quyết định quy mô, cơ cấu vốn điều lệ, lựa chọn cổ đông chiến lược khi cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Sách Việt Nam.

Từ khóa: Công văn 10494/VPCP-ĐMDN

2.427

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
298138