• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 10513/VPCP-ĐMDN năm 2015 về tình hình thực hiện Quyết định 36/2014/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10513/VPCP-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10513/VPCP-ĐMDN
V/v tình hình thực hiện Quyết định số 36/2014/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- y ban nhân dân các tnh, thành ph trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản s 10320/BKHĐT-PTDN ngày 20 tháng 11 năm 2015) về tình hình thực hiện Quyết định số 36/2014/QĐ- TTg ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, ngành, địa phương, tp đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nghiêm túc thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện Nghị đnh nêu trên. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Th tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, Vụ KTTH, TGĐ Cổng TTĐT CP;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10513/VPCP-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 16/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10513/VPCP-ĐMDN

2.312

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
298285