• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1053/TCT-TNCN năm 2015 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 1053/TCT-TNCN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1053/TCT-TNCN
V/v quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Thái Nguyên

Trả lời công văn số 438/CT-TNCN ngày 12/02/2015 của Cục Thuế Tỉnh Thái Nguyên về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 17 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế quy định: “tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân phải thực hiện khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế”.

Điểm c.2.1, Khoản 2, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

“- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

+ Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc trong năm và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc trong năm và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú)”.

Theo quy định nêu trên, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên sẽ phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho các cá nhân trong năm có thu nhập từ Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, trong đó số cá nhân chuyển từ Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam số lượng lớn (ước tính khoảng 10.000 người), phát sinh chủ yếu khi quyết toán là số thuế nộp thừa, số thuế đề nghị hoàn. Số lượng người quyết toán thuế này sẽ làm cơ quan thuế quá tải trong việc thực hiện.

Từ tình hình thực tế nêu trên, để thuận tiện cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế đồng ý với đề xuất của Cục Thuế Tỉnh Thái Nguyên, các cá nhân trong năm có thu nhập hai nơi tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam và tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên được ủy quyền cho Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên quyết toán thay thuế thu nhập cá nhân. Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam cung cấp cho Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên số liệu về thu nhập đã trả và số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của từng cá nhân làm việc tại đây mà nay đã chuyển sang làm việc tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Trường hợp Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam đã cấp chứng từ khấu trừ cho các cá nhân này, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên thu lại chứng từ khấu trừ của các cá nhân để làm căn cứ tổng hợp thu nhập.

Do số lượng lớn và lần đầu thực hiện, đề nghị Cục Thuế Tỉnh Thái Nguyên bố trí cán bộ trực tiếp đến Công ty để giải thích và hướng dẫn cho đơn vị và người nộp thuế thực hiện. Trường hợp trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Tổng cục Thuế (Vụ TNCN - số điện thoại 0439727811) để được hướng dẫn kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Tỉnh Bắc Ninh
- Công ty Samsung Việt Nam
- Công ty Samsung Việt Nam Thái Nguyên
- Vụ PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Điều 16. Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:

...

2. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; cá nhân có thu nhập từ kinh doanh

...

c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế

...

c.2) Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế

c.2.1) Đối với cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế trong năm thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục Thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

+ Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc trong năm và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc trong năm và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

+ Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

- Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 (ba) tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

- Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 17. Khai thuế thu nhập cá nhân

1. Khai thuế thu nhập cá nhân bao gồm: Khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm và khai theo từng lần phát sinh.

2. Các trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, theo quý, theo năm và khai theo từng lần phát sinh thực hiện theo quy định của pháp Luật thuế thu nhập cá nhân.

Hồ sơ khai thuế là tờ khai thuế thu nhập cá nhân và tài liệu khác liên quan.

3. Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo quy định của pháp Luật thuế thu nhập cá nhân.

a) Hồ sơ khai quyết toán thuế đối với tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập là tờ khai quyết toán thuế và tài liệu khác liên quan;

b) Hồ sơ khai quyết toán thuế đối với cá nhân là tờ khai quyết toán thuế và tài liệu khác liên quan của cá nhân.

4. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế quy định tại Điều này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1053/TCT-TNCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 26/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1053/TCT-TNCN

130

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269498