• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 1054/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về chế độ trợ cấp đối với chuyên gia giúp Lào, Campuchia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 1054/LĐTBXH-LĐTL
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1054/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ trợ cấp đối với chuyên gia giúp Lào, Campuchia

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Tháp

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được công văn số 354/SLĐTBXH-LĐTC ngày 17/3/2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Tháp về đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg , về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Về trường hợp Ông Nguyễn Văn Đương là cán bộ do Ban B.68 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cử làm chuyên gia sang giúp bạn, làm việc tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Căm-pu-chia, không có Quyết định cử đi, Quyết định về nước và gặp khó khăn trong việc đi lại xin giấy xác nhận của cơ quan trực tiếp cử đi thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Tháp căn cứ vào thời gian và quá trình công tác tại Cămpuchia kê khai hồ sơ lý lịch cán bộ, đảng viên trước khi nghỉ hưu và phối hợp các cơ quan liên quan để xét duyệt, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định cho hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg cho đối tượng.

2. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Cămpuchia thì đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần là những người làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Cămpuchia theo yêu cầu của bạn và những người đi làm nhiệm vụ phục vụ chuyên gia.

Vì vậy trường hợp Ông Ngô Thanh Hồng trong Quyết định cử đi có ghi rõ làm nhiệm vụ bảo vệ đoàn chuyên gia tại Cămpuchia, thì cũng thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg nêu trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Tháp biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Xuân Thành

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng được hưởng chế độ theo quy định tại Quyết định này là những người làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo yêu cầu của bạn và những người đi làm nhiệm vụ phục vụ chuyên gia, gồm:

a) Người đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động nhưng chưa được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 Quyết định số 87-CT ngày 01 tháng 3 năm 1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ, chính sách đối với cán bộ sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a;

b) Người đang công tác hoặc nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí, thôi việc.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1054/LĐTBXH-LĐTL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Lê Xuân Thành
Ngày ban hành: 26/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1054/LĐTBXH-LĐTL

363

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269351