• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 10544/TCHQ-KTSTQ năm 2016 vướng mắc trong xử phạt hành chính về thuế trong lĩnh vực hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10544/TCHQ-KTSTQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10544/TCHQ-KTSTQ
V/v: Vướng mắc trong xử phạt hành chính về thuế trong lĩnh vực hải quan

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Giống thủy sản Uni-President Việt Nam

Trả lời Công văn số 259/016/TMXNK ngày 13/10/2016 của Công ty TNHH Giống thủy sản Uni-President Việt Nam về vướng mắc trong xử phạt hành chính về thuế trong lĩnh vực hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 7 Điều 7 Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan và điểm b khoản 5 Điều 4 Thông tư số 193/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính (có hiệu lực đến ngày 25/01/2014);

- Căn cứ khoản 6 Điều 5 Nghị định số 127/2013, điểm 6 khoản 2 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính Phủ và khoản 6, khoản 7 Điều 4 Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 26/01/2014);

Việc xử phạt vi phạm hành chính của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa đối với Công ty TNHH Giống thủy sản Uni-President Việt Nam là đúng quy định.

Tng cục Hải quan trả lời đ Công ty biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P
TCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục KTSTQ (để
t/h);
- Cục HQ tỉnh Khánh Hòa (để t/h);
- Lưu: VT, KTSTQ (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.
CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Vũ Minh

 

Điều 5. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
...
6. Khai đúng tên hàng hóa thực xuất khẩu, nhập khẩu nhưng khai sai mã số, thuế suất lần đầu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về hải quan

Việc áp dụng các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về hải quan theo Điều 7 Nghị định được thực hiện như sau:
...
5. Trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 7 Nghị định:
...
b) Việc khai sai mã số, thuế suất được coi là lần đầu khi đáp ứng các điều kiện:

b.1. Trong thời hạn một năm (tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất, nhập khẩu lô hàng khai sai mã số, thuế suất) cá nhân, tổ chức chưa xuất, nhập khẩu mặt hàng đó; hoặc đã xuất, nhập khẩu mặt hàng đó nhưng khai mã số, thuế suất chưa đúng và chưa được phát hiện;

b.2. Chưa được cơ quan Hải quan hướng dẫn khai mã số, thuế suất mặt hàng này hoặc đã hướng dẫn nhưng chưa đúng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính
...
7. Khai đúng tên hàng hoá thực xuất khẩu, nhập khẩu nhưng khai sai mã số, thuế suất lần đầu.

*Điều này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị định 18/2009/NĐ-CP

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan như sau:
...
2. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 7. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính
...
7. Khai đúng tên hàng hóa thực xuất khẩu, nhập khẩu nhưng khai sai mã số, thuế suất lần đầu. *

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Việc áp dụng các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về hải quan theo Điều 5 Nghị định được thực hiện như sau:
...
6. Khi có cơ sở xác định người khai hải quan khai đúng tên hàng hóa thực xuất khẩu, nhập khẩu nhưng khai sai mã số, thuế suất lần đầu, cơ quan Hải quan hướng dẫn mã số, thuế suất chính xác và lập biên bản chứng nhận, không xử phạt.

7. Việc khai sai mã số, thuế suất được coi là lần đầu khi đáp ứng các điều kiện:

a) Cá nhân, tổ chức chưa xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đó;

b) Chưa được cơ quan Hải quan hướng dẫn, xác định mã số, thuế suất hàng hóa đó hoặc đã hướng dẫn nhưng chưa đúng.

Xem nội dung VB

Điều 4. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Việc áp dụng các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về hải quan theo Điều 5 Nghị định được thực hiện như sau:
...
6. Khi có cơ sở xác định người khai hải quan khai đúng tên hàng hóa thực xuất khẩu, nhập khẩu nhưng khai sai mã số, thuế suất lần đầu, cơ quan Hải quan hướng dẫn mã số, thuế suất chính xác và lập biên bản chứng nhận, không xử phạt.

7. Việc khai sai mã số, thuế suất được coi là lần đầu khi đáp ứng các điều kiện:

a) Cá nhân, tổ chức chưa xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đó;

b) Chưa được cơ quan Hải quan hướng dẫn, xác định mã số, thuế suất hàng hóa đó hoặc đã hướng dẫn nhưng chưa đúng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
...
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:
...
6. Khai đúng tên hàng hóa thực xuất khẩu, nhập khẩu nhưng khai sai mã số, thuế suất, mức thuế lần đầu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10544/TCHQ-KTSTQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Trần Vũ Minh
Ngày ban hành: 08/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10544/TCHQ-KTSTQ

235

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330487