• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 10566/TCHQ-TXNK năm 2015 vướng mắc về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10566/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10566/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 2178/HQQN-TXNK ngày 27/8/2015 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh vướng mắc về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc thời hạn nộp thuế đối với số tiền chênh lệch giữa giá tạm tính và giá chính thức đối với hàng hóa xăng dầu

Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc này và đang lấy ý kiến các đơn vị có liên quan và sẽ có văn bản trả lời trong thời gian sớm nhất.

2. Xác định trị giá hải quan cho mặt hàng xăng dầu nhập khẩu từ kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong:

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 7136/TCHQ-GSQL ngày 04/8/2015 xác định đơn giá tính thuế xăng dầu gửi kho ngoại quan Vân Phong khi đưa vào nội địa.

3. Về vướng mắc xác định trị giá hải quan đối vi hàng xuất khẩu:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 86 Luật Hải quan năm 2014, khoản 1 Điều 20 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015, Điều 4 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất không bao gồm chi phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F), giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất là giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng, hóa đơn thương mại và các chứng từ có liên quan của lô hàng phù hợp với hàng hóa thực xuất khẩu.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ hồ sơ vụ việc, khai báo của doanh nghiệp trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu để xác định trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu đối với từng trường hợp đúng theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PG(5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Điều 4. Nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu

1. Nguyên tắc: Trị giá hải quan là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F), được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Phương pháp xác định:

a) Giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất được xác định trên cơ sở giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại và các chứng từ liên quan phù hợp với hàng hóa thực xuất khẩu;

b) Trường hợp không xác định được trị giá hải quan theo quy định tại điểm a khoản này, trị giá hải quan là trị giá của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự trong cơ sở dữ liệu trị giá tại thời điểm gần nhất so với ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu của hàng hóa đang xác định trị giá, sau khi quy đổi về giá bán tính đến cửa khẩu xuất. Trường hợp tại cùng thời điểm xác định được từ hai trị giá của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự trở lên thì trị giá hải quan là trị giá của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự thấp nhất.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 86. Trị giá hải quan
...

2. Trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm và phí vận tải quốc tế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 20. Nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan

1. Đối với hàng hóa xuất khẩu: Trị giá hải quan hàng xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế. Giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất là giá ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng, hóa đơn thương mại và các chứng từ có liên quan của lô hàng phù hợp với hàng hóa thực xuất khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10566/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 12/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/11/2015, TCHQ đã ban hành Công văn 10566/TCHQ-TXNK để trả lời Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh vướng mắc về chính sách thuế đối với hàng hóa XNK.

Theo đó, TCHQ đã cho ý kiến về 3 vấn đề: (1) vướng mắc thời hạn nộp thuế đối với số tiền chênh lệch giữa giá tạm tính và giá chính thức đối với hàng hóa xăng dầu; (2) trị giá hải quan cho mặt hàng xăng dầu nhập khẩu; (3) trị giá hải quan cho mặt hàng xăng dầu nhập khẩu.

Về vướng mắc thời hạn nộp thuế đối với số tiền chênh lệch giữa giá tạm tính và giá chính thức đối với hàng hóa xăng dầu

TCHQ ghi nhận vướng mắc này và đang lấy ý kiến các đơn vị có liên quan và sẽ có văn bản trả lời trong thời gian sớm nhất.

Về xác định trị giá hải quan cho mặt hàng xăng dầu nhập khẩu từ kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong:

TCHQ yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 7136/TCHQ-GSQL năm 2015 xác định đơn giá tính thuế xăng dầugửi kho ngoại quan Vân Phong khi đưa vào nội địa.

Về vướng mắc xác định trị giá hải quan đối với hàng xuất khẩu:

TCHQ căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 86 Luật Hải quan năm 2014, khoản 1 Điều 20 Nghị định 08/2015/NĐ-CP, theo đó:

Trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất không bao gồm chi phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F), giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất là giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng, hóa đơn thương mại và các chứng từ có liên quan của lô hàng phù hợp với hàng hóa thực xuất khẩu.

Do đó, TCHQ yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ hồ sơ vụ việc, khai báo của doanh nghiệp trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu để xác định trị giá hải quan hànghóa xuất khẩu đối với từng trường hợp đúng theo quy định của pháp luật.

Từ khóa: Công văn 10566/TCHQ-TXNK

552

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295370