• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

Văn bản pháp luật về Dự toán ngân sách nhà nước

 

Công văn 10577/BTC-QLN năm 2017 xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại, vốn hỗ trợ hợp tác cho Lào và Campuchia do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 10577/BTC-QLN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10577/BTC-QLN
V/v xây dựng dự toán NSNN năm 2018 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại, vn hỗ trợ hợp tác cho Lào và Campuchia.

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: UBND tỉnh Điện Biên

Để triển khai xây dng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 cho các Bộ, ngành, địa phương đối với vốn viện trợ không hoàn lại và vốn hỗ trợ hợp tác của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Lào, Chính phủ Campuchia theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 5/7/2017 của Thủng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017, Thông tư s71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2018-2020, Bộ Tài chính đề nghị quý Cơ quan:

(i) Đánh giá tình hình phân bổ, sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại, hỗ trợ hợp tác cho Chính phủ Lào và Chính phủ Campuchia năm 2017 (tình hình thực hiện các d án trong 06 tháng đầu năm 2017 và dự kiến cả năm 2017);

(ii) Dự kiến kế hoạch giai đoạn 2018-2020 chi tiết theo từng năm, nguồn vốn (vốn viện trợ cho Chính phủ Lào, vn viện trợ cho Chính phủ Campuchia, vốn hỗ trợ hợp tác); theo từng hoạt động chính (đào tạo, dự án) và chi tiết theo từng dự án.

S liu chi tiết đề nghị cung cấp theo mẫu tại phụ lục kèm theo công văn và gửi cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) trước ngày 15 tháng 8 năm 2017 đtổng hợp, kịp thời hạn Bộ Tài chính xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 theo quy định.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: chuyên viên Phạm Công Minh, điện thoi 0904.131.990 hoặc email phamcongminh1@mof.gov.vn.

Bộ Tài chính xin thông báo và mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ ca Quý Cơ quan để việc xây dựng dự toán được kịp thời, đảm bảo đ kinh phí cho các nhiệm vụ được giao./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (Vụ QHQT);

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NỢ VÀ
TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI

Nguyễn Xuân Thảo

 

BIỂU SỐ 1

PHỤ LỤC SỐ LIỆU VỐN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM CHO CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN CỦA LÀO VÀ CAMPUCHIA
(Kèm theo công văn số 10577/BTC-QLN ngày 10 tháng 8 năm 2017)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Tên chương trình dự án

Cơ quan, địa phương thực hiện

QĐ phê duyệt (cơ sở pháp lý)

Thời gian thực hiện

Tổng mức đầu tư

Tổng mức vốn viện trợ

Kinh phí viện trợ đã giao đến hết 2016

Năm 2017

Dự kiến kinh phí 2018

Dự kiến kinh phí 2019

Dự kiến kinh phí 2020

Kinh phí giao năm 2017

Kinh phí sử dụng 6 tháng đầu năm 2017

Ước cả năm 2017

1

Vốn viện trợ cho Chính phủ Lào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên chương trình/dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Vốn viện trợ cho Chính phủ Campuchia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên chương trình/dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Vốn hỗ trợ hợp tác cho Chính phủ Lào và Campuchia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên chương trình/dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU SỐ 2

PHỤ LỤC SỐ LIỆU VỐN VIỆN TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM CHO ĐÀO TẠO VỚI LÀO VÀ CAMPUCHIA
(Kèm theo công văn số 10577/BTC-QLN ngày 10 tháng 8 năm 2017)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Tên chương trình, dự án

Năm 2017

Dự kiến kinh phí chuyển năm 2018

Dự kiến kinh phí 2018

Dự kiến kinh phí 2019

Dự kiến kinh phí 2020

Kinh phí giao năm 2017

Kinh phí sử dụng 6 tháng đầu năm 2017

Ước cả năm 2017

 

TNG S

 

 

 

 

 

 

 

I

BỘ NGÀNH, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

ĐỊA PHƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10577/BTC-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Xuân Thảo
Ngày ban hành: 10/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10577/BTC-QLN

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365220