• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 10602/VPCP-KTTH năm 2015 xử lý kiến nghị về đẩy mạnh hoạt động thương mại biên giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10602/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10602/VPCP-KTTH
V/v xử kiến nghị về đẩy mạnh hoạt động thương mại biên giới

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Tài chính, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
-
Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 15511/BGTVT-HTQT ngày 19 tháng 11 năm 2015 về kết quả triển khai Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 15511/BGTVT-HTQT nêu trên. Giao các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao và Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xem xét xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; trường hợp phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền, đề xuất Th tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

(Công văn số 15511/BGTVT-HTQT ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải sao gửi kèm theo)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10602/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 18/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10602/VPCP-KTTH

2.353

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
298795