• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Công trình thủy lợi

 

Công văn 1061/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn áp dụng định mức cắm mốc tim tuyến, mốc giải phóng mặt bằng công trình thủy lợi, đê điều do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 1061/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1061/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn áp dụng định mức cắm mốc tim tuyến, mốc giải phóng mặt bằng công trình thủy lợi, đề điều

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 238/BQLDANN-KTTĐ ngày 11/4/2018 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa đề nghị hướng dẫn về việc áp dụng định mức cắm mốc tim tuyến, mốc ranh giới giải phóng mặt bằng công trình thủy lợi, công trình đê điều. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với công trình đê điều, trường hợp nội dung công việc, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện áp dụng của công tác cắm mốc tim tuyến, mốc ranh giới giải phóng mặt bằng tương tự như nội dung công việc cắm mốc chỉ giới đường đỏ, mốc ranh giới quy hoạch mã hiệu CF.21100 theo Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng về công bố Định mức dự toán xây dựng công trình phần Khảo sát xây dựng thì áp dụng định mức công tác này để lập dự toán khảo sát làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp không vận dụng được định mức thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa thực hiện việc lập định mức mới theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ban Quản lý dán đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa căn cý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTXD (DH01)
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1061/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 10/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1061/BXD-KTXD

405

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381902