• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam

 

Công văn 10615/VPCP-KTTH năm 2014 về Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10615/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10615/VPCP-KTTH
V/v ban hành Quy chế tài chính của TKV

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;
- Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (văn bản số 10685/BCT-TCNL ngày 31 tháng 10 năm 2014), ý kiến của Bộ Tài chính (văn bản số 17585/BTC-TCDN ngày 02 tháng 12 năm 2014), Bộ Tư pháp (văn bản số 4961/BTP-PLDSKT ngày 02 tháng 12 năm 2014), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 9076/BKHĐT-PTDN ngày 02 tháng 12 năm 2014) về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Trước mắt, Bộ Tài chính căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của TKV (ban hành kèm theo Nghị định số 212/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ) có trách nhiệm phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý tài chính của TKV trên cơ sở đề nghị của Bộ Công Thương.

2. Đối với vấn đề đặc thù về tài chính của TKV mà cần phải có quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp phân tích, làm rõ từng vấn đề cụ thể để đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định, nếu cần thiết trình Chính phủ ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc Nghị đnh của Chính phủ về Quy chế quản lý tài chính của TKV.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính ph;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Phạm Viết Muôn, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Điều 25. Quyền, trách nhiệm của Bộ Tài chính
...

3. Phê duyệt Quy chế quản lý tài chính của TKV theo đề nghị của Bộ Công Thương.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10615/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 31/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10615/VPCP-KTTH

241

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287875