• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Công văn 10616/VPCP-KTTH năm 2014 về tiền lương đối với sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10616/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10616/VPCP-KTTH
V/v tiền lương đối với sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 4250/LĐTBXH-LĐTL ngày 11 tháng 11 năm 2014 và ý kiến của các Bộ, địa phương về xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước (do Nhà nước đặt hàng), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo thẩm quyền thực hiện rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thay thế định mức kinh tế - kỹ thuật đã lạc hậu (trong đó có định mức lao động) để đảm bảo phù hợp với tổ chức sản xuất, sự phát triển của khoa học, công nghệ, tiêu chuẩn lao động và chính sách tiền lương hiện hành; hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2015.

2. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định quy định về chi phí tiền lương trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích để đặt hàng, đấu thầu trình Chính phủ xem xét, ban hành trong quý III năm 2015.

3. Trong thời gian Chính phủ chưa ban hành Nghị định quy định về chi phí tiền lương trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích để đặt hàng, đấu thầu, giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn chi phí tiền lương đầu vào trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích đối với đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trên cơ sở hệ số lương cấp bậc bình quân trong định mức kinh tế kỹ thuật do các Bộ ban hành, mức lương cơ sở và hệ số điều chỉnh tăng thêm phù hợp với mức tiền lương trên thị trường lao động ở từng vùng, đảm bảo nguyên tắc thống nhất chung trong tính toán chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích ở đầu vào.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, TKBT, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10616/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 31/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10616/VPCP-KTTH

358

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262360