• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

 

Công văn 1064/QLCL-CL2 năm 2015 hướng dẫn tổ chức tập huấn xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Tải về Công văn 1064/QLCL-CL2
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1064/QLCL-CL2
V/v hướng dẫn tổ chức tập huấn xác nhận kiến thức ATTP

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2015

 

Kính gửi: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Cà Mau

Phúc đáp văn bản số 85/NLTS ngày 06/4/2015 của Chi cục về việc đề nghị hướng dẫn tổ chức tập huấn xác nhận kiến thức ATTP cho cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

1. Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đánh giá cao việc Chi cục đã chủ động đề xuất tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai nhiệm vụ kiểm tra cấp Giấy xác nhận kiến thức ATTP theo quy định.

2. Việc tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (cá nhân có nhu cầu) được thực hiện trên cơ sở xã hội hóa, mọi tổ chức, cá nhân có năng lực có thể tham gia. Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật và Huấn luyện nghiệp vụ quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản có thể triển khai hoạt động này nếu có đủ năng lực.

3. Tài liệu tập huấn: tham khảo bộ tài liệu được ban hành kèm theo Quyết định 381/QĐ-QLCL ngày 12/9/2014 của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản về việc ban hành tài liệu tập huấn và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

4. Kinh phí tập huấn: Đây là hoạt động dịch vụ trên cơ sở thỏa thuận giữa người tham gia tập huấn và đơn vị tổ chức tập huấn. Đề nghị tham khảo ý kiến Sở Tài chính (nếu cần).

5. Việc kiểm tra, cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP: thực hiện theo quy định tại Chương IV Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT và Quyết định số 381/QĐ-QLCL của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản.

Đề nghị Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Cà Mau nghiên cứu triển khai./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CL2.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1064/QLCL-CL2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản   Người ký: Phùng Hữu Hào
Ngày ban hành: 20/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1064/QLCL-CL2

204

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271982