• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1065/UBND-NNTN năm 2018 về đính chính Quyết định 05/2018/QĐ-UBND do tỉnh Cà Mau ban hành

Tải về Công văn 1065/UBND-NNTN
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1065/UBND-NNTN
V/v đính chính Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh

Cà Mau, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND huyện, thành phố Cà Mau.

Ngày 05/02/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, do sơ suất trong khâu kiểm tra và soạn thảo văn bản, Ủy ban nhân dân tỉnh đính chính một số nội dung Quyết định nêu trên, cụ thể như sau:

1. Tại điểm a khoản 1 Điều 7 đính chính cụm từ: "..Tôm thẻ chân trắng nuôi chưa đủ 120 ngày tuổi; tôm sú chưa đủ 60 ngày tuổi... " thành "...Tôm thẻ chân trắng nuôi chưa đủ 60 ngày tuổi; tôm sú chưa đủ 120 ngày tuổi...".

2. Tại khoản 2 Điều 7 đính chính cụm từ: "...Tôm thẻ chân trắng nuôi đủ 120 ngày tuổi; tôm sú đủ 60 ngày tuổi..." thành "Tôm thẻ chân trắng nuôi đủ 60 ngày tuổi; tôm sú đủ 120 ngày tuổi".

Ủy ban nhân dân tỉnh rất mong Quý cơ quan thông cảm và thực hiện theo nội dung đính chính này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (Vụ pháp chế);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ pháp chế);
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy và TT HĐND tỉnh;
- TT. UBMTTQ tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Phòng NN-TN;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Thánh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1065/UBND-NNTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Nguyễn Đức Thánh
Ngày ban hành: 09/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1065/UBND-NNTN

204

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382814