• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 10652/VPCP-KTN năm 2015 về Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10652/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10652/VPCP-KTN
V/v Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh LMLM giai đoạn 2016-2020

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bn số 9832/TTr-BNN-TY ngày 04 tháng 12 năm 2015) và ý kiến của các Bộ: Tài chính (văn bản số 16448/BTC-HCSN ngày 06 tháng 11 năm 2015), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7651/BKHĐT-KTNN ngày 15 tháng 10 năm 2015), Khoa học và Công nghệ (văn bản số 3460/BKHCN-CNN ngày 18 tháng 9 năm 2015), Công Thương (văn bản số 9783/BCT-QLTT ngày 22 tháng 9 năm 2015) về Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ ý kiến của các Bộ, phối hợp với các địa phương hoàn thiện, phê duyệt, tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020.

2. Các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương theo cơ chế tài chính quy định tại Chương trình này để thực hiện phòng, chống bệnh lở mồm long móng gia súc trên địa bàn.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Ph
ó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Tr
lý TTg; các Vụ: KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3)Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10652/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 22/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10652/VPCP-KTN

182

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
303940