• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Công văn 1068/BHXH-PC năm 2020 hướng dẫn thay thế Mục 2, Công văn 1061/BHXH-PC về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 1068/BHXH-PC
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1068/BHXH-PC
V/v hướng dẫn thay thế mục 2, Công văn số 1061/BHXH-PC về tiếp nhận, giải quyết TTHC trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 31/3/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Công văn số 1061/BHXH-PC hướng dẫn việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trong đợt cao điểm phòng, chống bệnh Covid-19. BHXH Việt Nam hướng dẫn thay thế mục 2 Công văn số 1061/BHXH-PC như sau:

2. Đối với việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH kể từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020: bố trí công chức, viên chức trực giải quyết công việc theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 1058/BHXH-TCCB ngày 31/3/2020 với tinh thần phục vụ tốt nhất quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhưng phải đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. ”

Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Các đơn vị: Thu, Sổ-Thẻ, CSXH, CSYT, TC-KT;
- Lưu VT, PC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Việt Ánh

 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của Ngành như sau:
...

2. Tạm dừng việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH đối với tổ chức, cá nhân kể từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020. Trường hợp đặc biệt, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố chỉ đạo tiếp nhận và giải quyết đáp ứng yêu cầu cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của Ngành như sau:
...

2. Tạm dừng việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH đối với tổ chức, cá nhân kể từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020. Trường hợp đặc biệt, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố chỉ đạo tiếp nhận và giải quyết đáp ứng yêu cầu cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1068/BHXH-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Đào Việt Ánh
Ngày ban hành: 01/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1068/BHXH-PC

189

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440575