• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Công văn 1068/VPCP-TCCV năm 2018 về thực hiện phương án sắp xếp số lượng cấp phó do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1068/VPCP-TCCV
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1068/VPCP-TCCV
V/v thực hiện phương án sắp xếp số lượng cấp phó

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Về Báo cáo số 01/BC-BNV ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ về thực hiện phương án sắp xếp số lượng cấp phó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật trong công tác bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

2. Các bộ, ngành và địa phương còn số lượng cấp phó vượt quá quy định sau ngày 31 tháng 12 năm 2017 khẩn trương sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển số cấp phó vượt quá quy định, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2018.

3. Bộ Nội vụ chủ trì, phi hp với các bộ, ngành và địa phương khẩn trương trình Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2016 về cơ quan thuộc Chính phủ; Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2014 về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 2014 về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong đó quy định rõ về số lượng cấp phó cho phù hợp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg;
- Ủy ban Giám sát TCQG;

- ĐHQG Hà Nội;
- ĐHQG TP. Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, Tr
lý TTg, các Vụ: TCCB, TKBT;
- Lưu: VT, TCCV(3) H.Anh

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1068/VPCP-TCCV   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 30/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1068/VPCP-TCCV

301

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376281