• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kinh doanh hàng miễn thuế


 

Công văn 10686/VPCP-KTTH năm 2017 về việc thực hiện Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10686/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10686/VPCP-KTTH
V/v thực hiện Nghị định số 68/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 10550/BTC-TCHQ ngày 09 tháng 8 năm 2017, ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (văn bản số 9972/BGTVT-VT ngày 01 tháng 9 năm 2017), Công Thương (văn bản số 8220/BCT-XNK ngày 06 tháng 9 năm 2017) và Tư pháp (văn bản số 3268/BTP-PLQT ngày 08 tháng 9 năm 2017) về việc thực hiện Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về điều kiện kinh doanh hàng min thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Trước mắt, hoạt động của các kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP .

2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan khẩn trương đánh giá sự phù hợp của các điều kiện kinh doanh quy định tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ; trường hợp cần thiết, báo cáo Chính phủ việc sa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2016/NĐ-CP theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vương Đình Huệ (để b/c);
- Các Bộ: CT, GTVT, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10686/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 09/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10686/VPCP-KTTH

356

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
363636