• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phân loại hàng hóa


 

Công văn 1070/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa mặt hàng Phân bón DAP do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1070/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1070/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Để thực hiện Quyết định số 3755/QĐ-TCHQ ngày 27/12/2018 của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết khiếu nại của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP liên quan đến việc phân loại mặt hàng Phân bón DAP, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Mặt hàng phân bón DAP tên gọi là Diamonium Phosphate, thành phần 18% N (đạm), 46% P2O5 (lân); phân bón dạng hạt (granules), mặt hàng đóng rời, kích thước 1mm chiếm 3%, từ 3-5 mm chiếm 95% do Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP nhập khẩu là dạng hàng công nghiệp không đồng đều về hình dạng và kích thước (1mm-4mm) không được xem xét như “dạng viên” hoặc “dạng tương tự dạng viên” nêu tại mô tả phân nhóm 3105.10.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ tài liệu kỹ thuật, thực tế hàng hóa và hướng dẫn nêu trên để thực hiện phân loại theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Ra - Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Cục Kiểm tra sau thông quan (để t/hiện);
- Cục Ki
m định hải quan (để p/hợp);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1070/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 22/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1070/TCHQ-TXNK

429

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407939