• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng

 

Công văn 10753/BTC-TCDN năm 2013 để lại nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp để cấp vốn điều hành thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và cấp vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 10753/BTC-TCDN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10753/BTC-TCDN
V/v để lại nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp để cấp vốn điều lệ thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và cấp vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước.

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được văn bản của các địa phương kiến nghị về việc sử dụng tiền thu về cổ phần hóa và sắp xếp doanh nghiệp để cấp vốn điều lệ thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và bổ sung điều lệ cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính có ý kiến sau:

- Theo Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quyết định số 115/2004/QĐ-TTg ngày 25/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ có quy định về mức vốn điều lệ tối thiểu khi thành lập Quỹ là 30 tỷ đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định thành lập Quỹ. Vốn điều lệ khi thành lập Quỹ bao gồm: Các nguồn quy định tại Điều 3 Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và được bổ sung từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương năm 2011, nguồn tăng thu năm 2012 và một phần tiền thu về cổ phần hóa chưa chuyển về Quỹ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp để tăng vốn cho Quỹ bảo lãnh tín dụng địa phương theo công văn số 07/TTg-KTTH ngày 03/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, theo công văn số 07/TTg-KTTH ngày 03/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ thì việc sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa mà các địa phương chưa chuyển về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để tăng vốn cho Quỹ bảo lãnh tín dụng tại địa phương trên cơ sở cơ chế tài chính đối với hoạt động của các Quỹ bảo lãnh tín dụng địa phương và phương án bổ sung vốn cho Quỹ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Liên quan đến việc sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp còn tồn đọng tại địa phương chưa nộp về Trung ương tại công văn số 61/VPCP-KTTH ngày 04/01/2013 của Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo như sau:

"1. Trong quý I năm 2013, yêu cầu các địa phương, đơn vị nộp toàn bộ tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp còn tồn đọng về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo quy định tại Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp."

2. Trường hợp các địa phương, đơn vị có nhu cầu bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp giai đoạn năm 2011-2015 thì phải xây dựng Đề án gửi Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định".

Căn cứ các văn bản quy định trên, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện như sau:

1. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nộp toàn bộ số tiền thu từ cổ phần hóa (gồm số tiền thu khi thực hiện cổ phần hóa công ty nhà nước còn tồn đọng tại địa phương và số thu về cổ tức được chia từ các công ty nhà nước cổ phần hóa) về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại công văn số 61/VPCP-KTTH 04/01/2013 của Văn phòng Chính phủ (không tự quyết định sử dụng để cấp bổ sung vốn điều lệ cho các doanh nghiệp hoặc cấp vốn điều lệ khi thành lập Quỹ).

Chỉ đạo các cơ quan có liên quan của địa phương căn cứ Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001, Quyết định số 115/2004/QĐ-TTg ngày 25/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ và nhu cầu của địa phương lập Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa từ các nguồn theo quy định tại các quyết định nêu trên trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền.

Việc bổ sung vốn cho Quỹ từ nguồn thu về cổ phần hóa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 07/TTg-KTTH ngày 03/01/2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ chỉ được thực hiện sau khi có cơ chế tài chính đối với hoạt động của Quỹ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phương án bổ sung vốn cho Quỹ của các địa phương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Đối với việc bổ sung vốn điều lệ cho các Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong phương án sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp giai đoạn 2012-2015, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo doanh nghiệp xây dựng phương án bổ sung vốn điều lệ gắn với Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt theo thẩm quyền quy định tại Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015" và gửi hồ sơ đến Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định tại Mục 3 Phần IV Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 01/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 61/VPCP-KTTH 04/01/2013 của Văn phòng Chính phủ nêu trên.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện các nội dung nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP; PTTg Vũ Văn Ninh;
- Văn phòng Chính phủ;
- TCTy Đầu tư và KD VNN;
- Lưu: VT, TCDN (70b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

Điều 3. Vốn hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng được hình thành từ các nguồn sau:

1. Vốn điều lệ bao gồm:

a) Vốn cấp của ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tối đa không quá 30% vốn điều lệ tối thiểu quy định tại Điều 4 Quy chế này;

b) Vốn góp của các tổ chức tín dụng;

c) Vốn góp của các doanh nghiệp;

d) Vốn góp của các hiệp hội ngành nghề, các tổ chức đại diện và hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Vốn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân (bao gồm cả vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA) trong và ngoài nước cho mục tiêu phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã, các chương trình phát triển nông, lâm, ngư nghiệp.

3. Vốn bổ sung từ kết quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Phần 4.

QUẢN LÝ CHI CỦA QUỸ

...

MỤC 3. BỔ SUNG VỐN ĐIỀU LỆ CHO CÁC CÔNG TY MẸ CỦA TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SỞ HỮU 100% VỐN ĐIỀU LỆ

Điều 16. Phạm vi, đối tượng

Công ty mẹ của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước tiếp tục sở hữu 100% vốn điều lệ nhưng chưa được nhà nước đầu tư đủ vốn điều lệ thì được bổ sung một phần vốn điều lệ còn thiếu theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 17. Trình tự, thủ tục bổ sung vốn điều lệ cho các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

1. Căn cứ vào nhu cầu và quy mô phát triển kinh doanh, các Công ty mẹ của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước xây dựng phương án bổ sung vốn điều lệ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và gửi về Bộ Tài chính để thẩm định báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định và phê duyệt bổ sung vốn điều lệ của các đơn vị nêu trên thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Căn cứ vào quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung vốn điều lệ cho các Công ty mẹ của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước và khả năng tự cân đối từ các nguồn hiện có tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, Bộ Tài chính thẩm định và ra quyết định xuất Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để cấp bổ sung vốn điều lệ (phần còn thiếu) cho các Công ty mẹ của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, sau khi nhận được quyết định xuất Quỹ của Bộ Tài chính, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước có trách nhiệm thực hiện cấp kinh phí cho doanh nghiệp.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10753/BTC-TCDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 14/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10753/BTC-TCDN

114

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206968